Súťaž architektov – Vypracovanie projektových dokumentácií pre Národný park Veľká Fatra

Verejný obstarávateľ Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine (ďalej len „Verejný obstarávateľ“) realizuje zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Vypracovanie projektových dokumentácií pre Národný park Veľká Fatra“ (ďalej len „Zákazka“).


1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine

Sídlo: P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin

IČO: 54435366

Štatutárny orgán: Ing. Eduard Apfel – riaditeľ

Kontaktná osoba: Daniel Mikuščák

E-mail: mikuscak@visions.cc  

Tel. č.: 0918 600 969


2. Vymedzenie predmetu zákazky

 • Predmetom zákazky sú služby – Vypracovanie projektových dokumentácií pre Národný park Veľká Fatra (ďalej len „Predmet zákazky“).
 • Kód klasifikácie produkcie (CPV): 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
 • Predmet zákazky je rozdelený na 2 samostatné časti:
  • Projektová dokumentácia pre Infocentrum a zázemie pre prírodný turizmus Gader – Žíhľavná v Národnom parku Veľká Fatra (Projekt č. 1) a Výskumnícke centrum a zázemie pre prírodný turizmus Smrekovica v Národnom parku Veľká Fatra (Projekt č. 2)
  • Projektová dokumentácia pre Infocentrum Správy národného parku Veľká Fatra v Ľubochni (Projekt č. 3)
 • Predpokladaná hodnota zákazky :
  • Predpokladaná hodnota časti 1 zákazky, projektová dokumentácia č. 1 je 97 500 eur bez DPH
  • Predpokladaná hodnota časti 1 zákazky, projektová dokumentácia č. 2 je 40 300 eur bez DPH
  • Predpokladaná hodnota časti 2 zákazky 42 000 eur bez DPH
  • Celková predpokladaná hodnota zákazky je 179 800,00 eur bez DPH
 • Predpokladané investičné náklady projektovaných diel sú:
  • 920 000 Eur bez DPH pre projekt č. 1
  • 304 750 Eur bez DPH pre projekt č. 2
  • 750 000 Eur bez DPH pre projekt č. 3

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1.1, 1.2 a 1.3 Podrobné zadanie tejto výzvy na predloženie


Žihľavná

Smrekovica

Ľubochňa

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Miesto a termín plnenia

 • Miesto plnenia: sídlo Verejného obstarávateľa a priestory úspešného uchádzača.
 • Termín plnenia je uvedený v návrhu zmluvy pre jednotlivé časti predmetu zákazky.

4. Podmienky predkladania cenových ponúk

 • Cenová ponuka bude vypracovaná podľa zoznam požadovaných odkladov v zmysle bodu 7 tejto výzvy. Uchádzač môže predložiť ponuku samostatne na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky alebo na všetky časti predmetu zákazky.
 • Cenovú ponuku je potrebné predložiť elektronicky, prostredníctvom systému EVO.
 • Uchádzač predkladá ponuku v elektronickej podobe do systému EVO, umiestnenom na webovej adrese: https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html a to v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Ponuka musí byť predložená v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.

EVO je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. EVO je webová aplikácia  na doméne https://www.uvo.gov.sk/portal-systemu-evo-5f5.html

Návod na používanie systému ako aj minimálne technické požiadavky sú dostupné na webovom sídle portálu EVO https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html

Verejný obstarávateľ bude s uchádzačmi resp. záujemcami komunikovať prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

 • Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: 06.2023 do 10:00
 • Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk uvedeného v bode 4.4. vyššie.
 • Ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom, prípadne českom jazyku. V prípade iného jazyka je potrebný úradný preklad do jazyka slovenského. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad do jazyka slovenského. Ponuka, ktorá nebude takto predložená, nebude hodnotená.
 • V prípade, kde to určuje výzva, musia byť dokumenty adjustované spôsobom, aby nedošlo k porušeniu anonymity uchádzača.

5. Spôsob určenia ceny

 • Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov, poplatkov či provízií, vrátane daní, cla a akýchkoľvek iných nákladov nevyhnutných na riadne plnenie Predmetu zákazky.
 • Uchádzač v Cenovej ponuke uvedie celkovú cenu za dodanie Predmetu zákazky v zmysle Prílohy č. 2 Návrh na plnenie kritéria tejto výzvy v štruktúre:
  • cena v EUR bez DPH;
  • výška DPH v EUR;
  • cena v EUR vrátane DPH.

(v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)

 • Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v mene EUR. Cena musí byť vyjadrená ako kladné číslo zaokrúhlené na maximálne dve desatinné miesta.
 • Predmet zákazky bude financovaní z programu EŠIF – Integrovaný regionálny operačný program alebo inej dotačnej schémy financovania alebo plátnu obnovy a odolnosti.
 • Vzhľadom k spôsobu financovania verejný obstarávateľ stanovuje maximálnu cenu za predmet zákazky vo výške predpokladanej hodnoty zákazky uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk zverenej vo vestníku verejného obstarávania. V prípade ak ponuka uchádzača presiahne sumu predpokladanej hodnoty zákazky nebude takáto ponuka zaradená do hodnotenia.
 • Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami do uplynutia lehôt podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov, a to Oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6. Podmienky účasti

Osobné postavenie

 • Tejto Zákazky sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení:
  • 32 ods. 1 písm. e) ZVO: je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu;
  • 32 ods. 1 písm. f) ZVO: nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
 • Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 ZVO:
  • Splnene podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO uvedenej v bode 6.1.1. vyššie preukáže uchádzač predložením dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky;
  • Splnene podmienky účasti osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uvedenej v bode 6.1.2. vyššie preukáže uchádzač predložením čestného vyhlásenia.
  • Uchádzač zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie (ZHS) podľa § 152 ZVO preukáže splnenie vyššie uvedených podmienok účasti osobného postavenia svojím zápisom v Zozname hospodárskych subjektov, zápis v zozname hospodárskych subjektov nahrádza doklady vyžadované v zmysle bodu 6.2.1. a 6.2.2
 • Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti v zmysle bodu 6.1. vyššie môže uchádzač v ponuke nahradiť čestným vyhlásením, ktorého vzor tvorí Prílohu č. 3 tejto výzvy na predloženie ponuky, pričom požadované doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk na základe výzvy Verejného obstarávateľa na ich doplnenie.

7. Obsah a záväznosť cenovej ponuky

 • Cenová ponuka musí byť záväzná do 12.2023.
 • Súčasťou ponuky predkladanej elektronicky musia byť nasledovné dokumenty:
  • Identifikácia uchádzača vrátane kontaktných údajov;
  • Návrh ceny za celý Predmet zákazky v súlade s bodom 5 tejto výzvy na predloženie ponuky vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2 Návrh na plnenie kritéria tejto výzvy na predloženie ponuky podľa toho na ktorú časť predmetu zákazky predkladá ponuku;
  • Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 6 vyššie tejto výzvy na predloženie ponuky alebo čestné vyhlásenie;
  • Anonymizované portfólio uchádzača v súlade s bodom 8 a 9 tejto výzvy.
 • Dokumenty podľa bodu 7.2. vyššie musia byť doručené ako scany originálov podpísaných osobou, resp. osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, resp. dokladov a dokumentov vydávaných inými subjektami ako je uchádzač.
 • Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými obstarávateľom v tejto výzve.

8. Kritériá na hodnotenie ponúk

 • Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality pre každú časť predmetu zákazky samostatne.
 • Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najlepší pomer ceny Kritérium 1 (K1) a kvality Kritérium 2 (K2).

Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú stanovené nasledovne:

 

 

 

 

 

 

 

 • Spôsob uplatnenia kritéria:
  • Poradie bude určené zostupne od najvyššieho bodového zisku po najnižší.
  • Na prvom mieste sa umiestni ponuka uchádzača s najvyšším bodovým hodnotením.
  • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, že celková cena presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu predmetu zákazky

Kritérium č. 1: Celková cena za poskytnuté služby bez DPH

Kritérium Celková cena za poskytnuté služby bez DPH je určená uchádzačom vyplnenou cenovou tabuľkou podľa prílohy 2 – Návrh na plnenie kritérií pre každú časť predmetu zákazky samostatne.

Ponuky získajú bodovú hodnotu, ktorá vznikne násobkom maximálneho počtu bodov za toto kritérium a pomeru najnižšie ponúknutej cene k ponúknutej cene hodnotenej ponuky.

Vzorec pre výpočet bodov podľa tohto kritéria:

 

 

 

V prípade ak ponuka uchádzača presiahne sumu predpokladanej hodnoty zákazky nebude takáto ponuka zaradená do hodnotenia.

Kritérium č. 2: Kvalita portfólia uchádzača

Cieľom tohto kritéria je posúdenie kvality realizovaných služieb uchádzačov a teda aj dosiahnutie vyššej výstupnej kvality dodaných služieb. Hodnotenie tohto kritéria bude prideľovať porota anonymnou formou. V zmysle podmienok súťaže sekretár sprístupní porote anonymizované portfóliá uchádzačov a každý z členov poroty následne pridelí počet bodov. Po ukončení hodnotenia portfólia vykoná sekretár súčet bodov. Uchádzač predloží podľa podmienok uvedených v tejto výzve 3 referenčné projekty, ktoré budú posudzované samostatne v súlade s podmienkami uvedenými nižšie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre každé subkritérium pridelí každý člen poroty príslušný počet bodov. Celkový počet bodov za kritérium č. 2 bude daný súčtom bodov za jednotlivé subkritériá.

Celkové hodnotenie:

Celkové bodové hodnotenie ponúk je dané súčtom bodových hodnôt získaných za jednotlivé kritériá uvedené v bode 8.2.

 • Na základe celkového bodového hodnotenia sa stanoví poradie úspešnosti uchádzačov tak, že najúspešnejšou ponukou je ponuka s najvyšším celkovým bodovým hodnotením. V prípade rovnosti bodov uplatňuje verejný obstarávateľ ako rozhodovacie kritérium č. 2 kvalita portfólia.
 • Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.

 • Požiadavky na portfólio uchádzača

Uchádzač predloží tri projekty podľa vlastného výberu uchádzača, ktorých autormi alebo spoluautormi sú osoby určené na plnenie Zmluvy o dielo. Pri každom projekte uchádzač uvedie do akej fázy bol daný projekt rozpracovaný (napr. architektonická štúdia, projektová dokumentácia, zrealizovaná stavba a pod.). Uvedie aj základné informácie o projekte:

  • Lokalita
  • Rok návrhu
  • Obdobie realizácie
  • Investičné náklady
  • Fáza do ktorej bol daný projekt realizovaný (štúdia, projektová dokumentácia, zrealizovaný projekt)

Súčasťou budú aj grafické a textové časti daného projektu v požadovaných výstupoch:

  • 1 fotografia realizácie alebo vizualizácie návrhu zobrazujúca prístup k riešeniu architektúry vo vybranom projekte
  • 1 fotografia realizácie alebo vizualizácie návrhu zobrazujúca prístup k riešeniu interiéru vo vybranom projekte
  • Charakteristické pôdorysy
  • Ľubovoľný grafický materiál vysvetľujúci napríklad: prístup k riešeniu urbanistických vzťahov na vybranom projekte, zobrazujúca prístup k riešeniu verejných priestranstiev vo vybranom projekte, prístup k otázke efektívnosti a hospodárnosti na vybranom projekte.
  • Popis projektu v nasledovnom zložení (max. 1200 znakov vrátane medzier):
   1. odstavec: Popíšte Váš prístup k architektonickému a prípadne urbanistickému riešeniu vo vybranom projekte
   2. odstavec: Popíšte funkčné a prevádzkové požiadavky návrhu.3. odstavec: Popíšte Váš prístup k riešeniu návrhu reflektujúc enviromentálne a infraštrukturálne výzvy zadania.

9. Grafické materiály pre každý projekt z predloženého portfólia limituje verejný obstarávateľ na maximálne 1 stranu formátu A3.


10. Podmienky anonymity

 • Uchádzač predloží portfólio podľa prílohy č. 4 ako samostatný súbor (môže byť aj komprimovaný vo formátoch .rar alebo .zip apod.). Žiadna časť portfólia nesmie obsahovať heslo, ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity.
 • Portfóliá budú prezentované anonymne. Všetky prílohy budú upravené jednotne v predpísanom formáte a v požadovanej grafickej úprave podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.
 • Porotu zostavil vyhlasovateľ s prihliadnutím na prevahu nezávislých osôb na vyhlasovateľovi a na prevahu odborníkov vo vzťahu k predmetu súťaže. Počet členov je 3 v nasledovnom zložení:
  • Riadni členovia poroty

Ing. arch Adam Lukačovič, autorizovaný architekt

Ing. arch Ondrej Jurčo, architekt

Ing. Eduard Apfel, riaditeľ správy NP Veľká Fatra

  • Náhradníci poroty

Ing. Sandra Štasselová – urbanistka

Ing. Mária Apfelová – vedúca Oddelenia ochrany prírody a krajiny, NP Veľká Fatra

 • Porota hodnotí portfóliá pri zachovaní ich anonymity a výlučne podľa kritérií určených vo výzve. Anonymita musí byť zachovaná až do finálneho vyhodnotenia ponúk.

11. Uzavretie zmluvy a obchodné podmienky

 • Medzi úspešným uchádzačom a Verejným obstarávateľom bude uzavretá zmluva o poskytovaní služieb pre každú časť predmetu zákazky samostatne podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Zmluva“).
 • Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tejto výzve na predloženie ponuky, predloženej Cenovej ponuke a obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi realizácie predmetu zákazky.
 • Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4.1 a 4.2 tejto výzvy a je pre uchádzačov záväzný.

12. Ďalšie podmienky

 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených Cenových ponúk, ako aj právo kedykoľvek ukončiť túto Zákazku. O ukončení Zákazky bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktoré vyzval na predloženie ponuky.
 • Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej Cenovej ponuky.
 • Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti, Verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na doplnenie resp. vysvetlenie svojej ponuky.
 • Uchádzač predložením Cenovej ponuky súhlasí so spracúvaním osobných údajov, a udeľuje Verejnému obstarávateľovi súhlas v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby resp. osôb.
 • Komunikácia v tejto Zákazke sa uskutočňuje písomne, elektronickou formou prostredníctvom kontaktnej prostredníctvom systému EVO.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nehodnotiť Cenové ponuky obdržané po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
 • Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne alebo ako jeden z členov skupiny uchádzačov.

Prílohy:

Výzva na predloženie ponuky

č. 1.1    Podrobné zadanie pre Projekt č. 1 (časť 1 zákazky)

č. 1.2    Podrobné zadanie pre Projekt č. 2 (časť 1 zákazky)

č. 1.3    Podrobné zadanie pre Projekt č. 3 (časť 2 zákazky)

č. 2       Návrh na plnenie kritéria

č. 3      Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (vzor)

č. 4.1   Návrh zmluvy pre časť č. 1 (časť 1 zákazky)

č. 4.2   Návrh zmluvy pre časť č. 2 (časť 2 zákazky)

Podklady sú tiež dostupné na adrese Úradu pre verejné obstarávanie:  http://bitly.ws/IZNi