Vytlačte si potrebný pracovný list a zopakujte si so žiakmi prvého alebo druhého stupňa základnej školy témy ako šelmy v NPVF, Národný park Veľká Fatra či opeľovače.

Správa Národného parku Veľká Fatra zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre školy i širokú verejnosť. Ponuka environmentálnej výchovy na školský rok 2023/2024 je zdarma.

 

ŠKOLY

Radi by sme Vám predstavili štruktúru nových environmentálnych výukových programov (EVP), ktoré sme nachystali na rôzne témy a ktoré sú od školského roku 2023/2024 súčasťou našej ponuky environmentálneho vzdelávania pre materské aj základné školy.

K daným témam sme sa snažili zvoliť vždy vhodné metódy a budeme ich striedať, tak aby sa udržala dynamika výučby. Pre environmentálnu výchovu sú vhodné tieto metódy: dialógové, práce s textom, metódy názorne demonštračné, pozorovanie, pokus, laborovanie a monitorovanie, aktivizujúce metódy (brainstorming, didaktické a interakčné hry, scénické a simulačné hry).

Na udržanie pozornosti žiakov budeme striedať aktivity informačne náročné s pohybovými uvoľňujúcimi. Do týchto programov sa môžu vložiť aj rôzne tvorivé aktivity, kedy si žiaci môžu odniesť/vystaviť nejaký výtvor/výstup z programu.

Vďaka náročnosti dnešnej doby na príval informácií, volíme pre hlavnú štruktúru programu trojfázový model učenia podporujúci kritické myslenie; evokácia, uvedomenie a reflexie. Najskôr teda žiaci zistia, čo sami o danej téme už vedia, potom žiak hľadá nové informácie a vyhodnocuje ich, nakoniec si žiaci upevňujú nové poznatky.

Po rozkliknutí obrázkov s cieľovou skupinou sa Vám zobrazí ponuka tém EVP :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONMENTÁLNE PROGRAMY NP VELKÁ FATRA Projekt je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu 5/2023 formou dotácie z Environmentálneho fondu

loga pre stranku velkej fatry

 

enviro_recenzia1 enviro_recenzia2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEREJNOSŤ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako Správa NPVF sa budeme snažiť všetky cieľové skupiny inšpirovať kladným vzťahom k prírode, k jej ochrane a čo najviac motivovať k zdravému a predovšetkým udržateľnému životnému štýlu, aby aj ďalšie generácie sa mohli tešiť z krás a rozmanitosti našej prírody.

Ponuka tém a programov sa bude dopĺňať podľa záujmu cieľových skupín, aktuálnych tém v ochrane prírody a ochrane Národného parku Veľká Fatra a budú zamerané na hodnoty, vzťahy, význam a benefity chránených častí prírody a krajiny v našom regióne. Tiež sa postupne ponuka rozšíri aj pre ďalšie cieľové a vekové skupiny vzhľadom na prejavený záujem.

 

Naše lektorky environmentálnej výchovy sa zúčastnili týchto akcií:

Prednáška pre seniorov v Centrum sociálnych služieb HORNÝ TURIEC

MDD v Blatnici

Otvorenie leta na MARTINSKÝCH HOLIACH

MDD Základná škola s materinskou školou Školská 447/2 Turčianske Teplice

TURČIANSKE MEDOBRANIE a VODOSLÁVA 2023

Ekologický deň pre zamestnancov Mondi SCP, a.s. v Čutkovskej doline