Správa Národného parku Veľká Fatra zabezpečuje vzdelávanie v oblasti ochrany prírody a krajiny pre verejnosť, základné a stredné školy,  CVČ a  detské tábory. Edukácia prebieha formou besied, prednášok, terénnych exkurzií, prípadne workshopov zameraných na spoznávanie jednotlivých častí prírody. Pravidelne organizujeme verejné akcie pri príležitosti významných environmentálnych dní počas celého roku.

V prípade záujmu o besedy, prednášky alebo exkurzie si témy a termíny dohodnite v dostatočnom predstihu u pracovníka environmentálnej výchovy na telefónnom čísle: 09011390145  prípadne emailom v kontaktoch. 

 

 

 

                Prehľad doterajších “enviroaktivít” v územnej pôsobnosti správy NP Veľká Fatra:

 

Prednášky na tému Chovná stanica pri Správe Národného parku Veľká Fatra s ukážkou živých sov, očarila hlavne mladších žiakov základných škôl.

Odchyt a krúžkovanie vtáctva na Kláštorských lúkach. 

Workshop –  poznávanie obojživelníky v našom okolí.