Správa Národného parku Veľká Fatra hľadá nové nasledovné pracovné pozície:

 1. Vedúci kancelárie riaditeľa
 2. Referent majetku
 3. Personalista / mzdár (zástup počas MD)
 4. Referent CR, marketingu a envirovýchovy

 


1. Vedúci kancelárie riaditeľa

 

Dátum zverejnenia ponuky: 22.02.2023

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.03.2023

Miesto výkonu práce: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 38, 03601 Martin

Termín nástupu: dohodou

Druh pracovného pomeru:  plný úväzok

Požadovaná prax: minimálne 2 roky

Mzdové podmienky (brutto): od 1062,50 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe)

Mzdové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude pozostávať z tarifného platu, príplatku za riadenie, osobného príplatku a bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Náplň práce

 • riadiť a zodpovedať za odbornú a organizačnú činnosť kancelárie riaditeľa,
 • riadiť zamestnancov vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti,
 • zodpovednosť za chod kancelárie riaditeľa,
 • organizačne zabezpečovať vyhodnocovanie plnenia plánu hlavných úloh
 • predkladať návrhy interných riadiacich aktov,
 • realizovať výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly v súlade
  s platnou legislatívou,
 • zodpovednosť za vyhotovovanie a kontrolu zmlúv v rámci činnosti Správy NPVF,
 • príprava podkladov pre komunikáciu riaditeľa s tretími stranami,
 • zabezpečovať organizáciu vybraných stretnutí,
 • prijímať a spracovávať žiadosti o informácie,
 • vypracovávať a predkladať návrhy stanovísk k zásadným materiálom a všeobecne záväzným
  predpisom,
 • zabezpečovať a koordinovať činnosti súvisiace s ochranou osobných údajov,
 • navrhovať a vypracovávať interné riadiace akty, stratégie, koncepcie, projekty a iné
  dokumenty,
 • riadiť, usmerňovať a kontrolovať prácu v rozsahu odborného zamerania kancelárie
  riaditeľa,
 • plniť ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných
  riadiacich aktov a pokynov riaditeľa.

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – právne; prax minimálne 2 roky,
 • Zručnosti, schopnosti: Vodičské oprávnenie (Skupina B)
 • Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, analyzovanie a riešenie problémov
 • Počítače: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý
 • Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, znalosť súvisiacich právnych predpisov, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (AJ/NJ), prax v štátnej organizácii vítaná
 • Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, manažérske zručnosti, komunikačné zručnosti, pružnosť v myslení, adaptabilita, flexibilita, lojalita

Ponúkané výhody

 • pružný pracovný čas
 • dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • príspevok na DD
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne
 • plnenia pracovných úloh

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@npvf.sk.

Kontaktná osoba

Mgr. Nikola Sobeková
personalista /mzdár
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692

 


2. Referent majetku

 

Pracovná pozícia: Referent majetku
Miesto výkonu práce: Martin
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto):   od 1027 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

• zabezpečenie agendy v oblasti hospodárskej správy, dopravy a ďalšej činnosti v oblasti prevádzky, ochrany a údržby majetku v správe NP Veľká Fatra,
• činnosti súvisiace s údržbou a správou majetku vrátane infraštruktúry,
• evidencie pozemkov, majetková držba, pozemkové úpravy,
• práce v rozsahu určených kompetencií v oblasti plánovania, realizovania, kontroly, posudzovania a evidencie lesníckych činností,
• práce týkajúce sa prípravy a plnenia Programov starostlivosti o lesy a Programu starostlivosti o národný park,
• práce na výkupe pozemkov,
• iné práce súvisiace s pracovnou pozíciou.

Ponúkané výhody

• pružný pracovný čas
• dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
• príspevok na DDS
• pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
• možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ostatné znalosti:
Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý

Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ďalšie požiadavky
• bezúhonnosť,
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita,
• prax v odbore minimálne 2 roky.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.03.2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@npvf.sk.

Kontaktná osoba
Mgr. Nikola Sobeková
personalista/mzdár
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692

 


3. Personalista / mzdár (zástup počas MD)

 

Pracovná pozícia: Personalista/mzdár – zástup počas materskej dovolenky
Miesto výkonu práce: Martin
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto):   od 978,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce:

• komplexné spracovanie miezd zamestnancov a príprava podkladov k mzdám,
• reporting a výkazníctvo súvisiace so spracovaním miezd – spracovanie mesačných výkazov do poisťovní, spracovanie prehľadu a hlásenia na daňový úrad, evidencia a spracovanie ELDZ, vystavovanie potvrdení o príjme, vystavovanie zápočtových listov,
• spracovanie ročného zúčtovania dane,
• navrhovanie, pripomienkovanie a vytváranie interných personálnych a mzdových predpisov zamestnávateľa na základe aktuálne platných súvisiacich zákonných predpisov,
• spracovanie výkazov a hlásení pre zriaďovateľa (MŽP SR), Štatistický úrad, a pre iné inštitúcie na základe požiadaviek zamestnávateľa,
• zabezpečovanie vyhotovenia všetkých písomných dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a ukončenia pracovného pomeru, alebo obdobného pracovno-právneho vzťahu zamestnancov, v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov,
• zabezpečenie správnosti zaradenia jednotlivých zamestnancov v rámci tarifných sústav organizácie a posudzovanie kritérií odbornej praxe zamestnancov organizácie,
• vybavovanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania,
• spolupráca pri organizácii a realizácii výberových konaní v organizácii,
• spolupráca pri stanovovaní rozpočtu organizácie v oblasti mzdových nákladov,
• ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadeného.

Ponúkané výhody

• pružný pracovný čas
• dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
• príspevok na DDS
• pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
• možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Prax so spracovaním personálnej a mzdovej agendy minimálne 3 roky.

Ostatné znalosti:
Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, SAP – pokročilý

Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Ďalšie požiadavky
• znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon č. 552/2003 Z. z.,
zákon č. 553/2003 Z. z., zákon č. 311/2001 Z. z.
• bezúhonnosť,
• samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita, precíznosť

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.04.2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@npvf.sk.

Kontaktná osoba
Mgr. Nikola Sobeková
personalista/mzdár
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692

 


4. Referent CR, marketingu a envirovýchovy

 

Pracovná pozícia: Referent CR,marketingu a envirovýchovy

Miesto výkonu práce: Martin

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Mzdové podmienky (brutto): od 1 027,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok
Mzdové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Funkčný plat bude pozostávať z tarifného platu, osobného príplatku a bude stanovený podľa dosiahnutej odbornej praxe a plnenia pracovných úloh.

Náplň práce:

 • Vypracováva odborné podklady v rámci plnenia úloh environmentálnej výchovy v pôsobnosti správy (koncepcie, plány).
 • Zabezpečuje, realizuje a sprostredkováva výchovné podujatia, semináre a prezentácie zamerané na ochranu prírody a krajiny, prácu s verejnosťou a samosprávou v územnej pôsobnosti správy.
 • V rámci environmentálnej výchovy spolupracuje s organizáciami environmentálnej výchovy, školami, centrami voľného času, masmédiami, mimovládnymi organizáciami, knižnicami a pod.
 • Pripravuje edičné tituly v rámci správy a zabezpečuje distribúciu informačných a propagačných materiálov a časopisov ochrany prírody podľa rozdeľovníka.
 • Pripravuje návrhy projektov zameraných najmä na environmentálnu výchovu a zabezpečuje ich realizáciu.
 • Pripravuje koncepciu infocentier, návštevníckych centier, pripravuje a  koordinuje ich činnosť.
 • Podieľa sa príprave koncepcie prírodného turizmu, na jeho koordinácii, usmerňovaní cestovného ruchu a športových a rekreačných aktivít, sledovaní zaťaženosti územia a sčítaní turistov v Národnom parku Veľká Fatra.
 • Plní ďalšie úlohy súvisiace s pracovnou činnosťou podľa pokynov nadriadeného.

Ponúkané výhody:

 • pružný pracovný čas
 • dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • príspevok na DDS
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – prírodné vedy

Prax minimálne 2 roky.

Ostatné znalosti:
Počítačové znalosti – používateľ:  Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý

Vodičské oprávnenie:
Skupina B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Ďalšie požiadavky

 • znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon o ochrane prírody a krajiny,
 • bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť,
 • príjemné vystupovanie, komunikačné zručnosti,
 • samostatná práca v teréne,
 • aktívna znalosť cudzieho jazyka (AJ alebo NJ) je výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

spoľahlivosť, aktívny záujem o problematiku ochrany prírody, environmentálna gramotnosť, bezúhonnosť

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.03.2023

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@npvf.sk.

Kontaktná osoba
Mgr. Nikola Sobeková
personalista/mzdár
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692