Správa Národného parku Veľká Fatra hľadá nové nasledovné pracovné pozície:

 1. Botanik
 2. Referent pre lesnícke činnosti, poradenská činnosť pre neštátne subjekty, výpočet náhrad
 3. Vedúci odboru ochrany prírody a krajiny

 


 

1. Botanik

 

Dátum zverejnenia ponuky: 28. 10. 2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 11. 2022

Miesto výkonu práce: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 38, 03601 Martin

Dátum nástupu: ihneď

Pracovný pomer:  na určitú dobu 12 mesiacov, jednozmenný pracovný režim

Požadovaná prax: vhodné aj pre absolventa

Základná zložka mzdy (v hrubom): od 914,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok.
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce

 • Podieľa sa príprave a realizácii projektov so zameraním na problematiku
  ochrany prírody,
 • spracováva podklady k dokumentácii ochrany prírody,
 • vykonáva mapovanie a systematický monitoring a výskum biotopov a druhov,
 • zabezpečuje bežnú operatívnu agendu spojenú s botanikou, participuje na vypracovaní odborných podkladov pre konania štátnej správy,
 • koordinuje systematický botanický výskum v spolupráci s vedeckými a inými inštitúciami,
 • aktívne spolupracuje s vlastníkmi.

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekológia, botanika, fytocenológia
 • Zručnosti, schopnosti: Vodičské oprávnenie (Skupina B)
 • Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, environmentálna (prírodovedná) gramotnosť, analyzovanie a riešenie problémov
 • Počítače: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý, Microsoft PowerPoint – pokročilý
 • Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, VŠ vzdelanie prírodovedeckého smeru, práca s programami GIS na úrovni pokročilý (napr. QGIS alebo ArcMap) a práca s databázami, znalosť súvisiacich právnych predpisov – zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o inváznych a nepôvodných druhoch, bezúhonnosť, samostatnosť, zodpovednosť, samostatná práca v teréne, aktívna znalosť cudzieho jazyka (AJ, NJ, FJ) je výhodou
 • Osobnostné predpoklady: spoľahlivosť, aktívny záujem o problematiku ochrany prírody, environmentálna gramotnosť, bezúhonnosť

Ponúkané výhody

 • pružný pracovný čas
 • dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • príspevok na DDS
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba

Mgr. Nikola Sobeková
personalistka
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692

 


 

2. Referent pre lesnícke činnosti, poradenská činnosť pre neštátne subjekty, výpočet náhrad

 

Dátum zverejnenia ponuky: 1. 12. 2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 12. 2022

Miesto výkonu práce: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 38, 03601 Martin

Dátum nástupu: 1. 1. 2023

Pracovný pomer:  na určitú dobu 12 mesiacov, jednozmenný pracovný režim

Požadovaná prax: vhodné aj pre absolventa

Základná zložka mzdy (v hrubom): od 826,50 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok.
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce

 • práce v rozsahu určených kompetencií v oblasti plánovania, realizovania, kontroly, posudzovania a evidencie lesníckych činností,
 • sledovanie stavu a vývoja lesných porastov, kontrola návrhov opatrení od vedúcich OO,
 • kontrolovanie lesníckych činností najmä v oblasti pestovania lesa, ochrany lesa, ťažby dreva, poľovníctva,
 • činnosti súvisiace so starostlivosťou o biotopy, lesné a nelesné ekosystémy,
 • práce súvisiace s plnením úloh v oblasti ochrany prírody, monitoringu druhov rastlín živočíchov a biotopov,
 • činnosti súvisiace s údržbou a správou majetku vrátane infraštruktúry,
 • prvotné získavanie, spracovanie a vyhodnocovanie terénnych informácii a údajov o stave lesa, lesníckych činnostiach vrátane ich kvality, ekosystémoch, infraštruktúry
 • hliadkovacia činnosť vrátane výkonu funkcie člena lesnej stráže, prípadne stráže prírody alebo poľovníckej stráže,
 • práce týkajúce sa prípravy a plnenia Programov starostlivosti o lesy a Programu starostlivosti o národný park,
 • práce na výkupe pozemkov,
 • evidencie pozemkov, majetková držba, údržba majetku,
 • poradenská činnosť pre neštátne subjekty,
 • výpočet náhrad,
 • iné práce súvisiace s pracovnou pozíciou.

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – lesnícke
 • Zručnosti, schopnosti: Vodičské oprávnenie (Skupina B)
 • Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, analyzovanie a riešenie problémov
 • Počítače: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý
 • Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, znalosť právnych predpisov súvisiacich s lesným hospodárstvom, zákon o ochrane prírody a krajiny
 • Osobnostné predpoklady: zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, environmentálna gramotnosť

Ponúkané výhody

 • pružný pracovný čas
 • dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • príspevok na DDS
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba

Mgr. Nikola Sobeková
personalistka
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692

 


 

3. Vedúci odboru ochrany prírody a krajiny

 

Dátum zverejnenia ponuky: 1. 12. 2022

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 12. 2022

Miesto výkonu práce: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 38, 03601 Martin

Dátum nástupu: 1. 1. 2023

Pracovný pomer:  na určitú dobu 12 mesiacov, jednozmenný pracovný režim

Požadovaná prax: aspoň 2 roky

Základná zložka mzdy (v hrubom): od 914,00 EUR / mesiac (v závislosti od dosiahnutej praxe) + osobný príplatok + riadiaci príplatok
V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Náplň práce

 • riadiť, koordinovať a kontrolovať činnosť odboru ochrany prírody a krajiny v rozsahu určenom riaditeľom Správy NP Veľká Fatra,
 • priamo riadiť vedúcich oddelení v rámci príslušného odboru,
 • ukladať úlohy zamestnancom odboru nevyhnutné pre plnenie odborných úloh a kontrolovať ďalšie povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov a interných smerníc Správy NP Veľká Fatra,
 • zabezpečovať plnenie záväzkov vyplývajúcich zo smerníc a nariadení Európskej únie v oblasti ochrany prírody, úlohy vyplývajúce z medzinárodných záväzkov v oblasti ochrany prírody a krajiny,
 • koordinácia výskumu a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny,
 • zabezpečovať projektovú činnosť (vyhľadávanie zdrojov, spracovávanie projektov a koordinovanie projektovej činnosti z rozpočtových a mimorozpočtových zdrojov),
 • vykonávanie činnosti podľa schváleného plánu hlavných úloh a pokynov riaditeľa Správy NP VF,
 • zodpovednosť za vydávanie stanovísk a spracovanie podkladov pre rozhodovaciu činnosť orgánov ochrany prírody,
 • koordinácia odbornej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a označovanie chránených území, ich ochranných pásiem a chránených stromov,
 • podieľanie sa na príprave podkladov pre strategické a koncepčné materiály a ich rozpracúvanie na územnú pôsobnosť správy,
 • koordinácia výskumu, prieskumu a monitoringu stavu prírody a krajiny,
 • koordinácia a zabezpečenie výkonu strážnej služby prostredníctvom strážcov Správy NP Veľká Fatra a dobrovoľných členov stráže prírody,
 • zodpovednosť za vyhotovenie a priebežnú aktualizáciu dokumentácie ochrany prírody,
 • koordinácia a zodpovednosť za výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť zameranú na ochranu prírody a zabezpečuje činnosť informačných stredísk ochrany prírody,
 • podieľanie sa na príprave produktov prírodného turizmu a na koordinácii turizmu a rekreácie a aktivít s ním súvisiacich v súlade s cieľmi a prioritami Národného parku Veľká Fatra a jeho kompetenčného územia.

Požiadavky na zamestnanca

 • Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – prírodovedné
 • Zručnosti, schopnosti: Vodičské oprávnenie (Skupina B)
 • Všeobecné spôsobilosti: samostatnosť, analyzovanie a riešenie problémov
 • Počítače: Microsoft Excel – pokročilý, Microsoft Outlook – pokročilý, Microsoft Word – pokročilý
 • Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, znalosť súvisiacich právnych predpisov – Zákon o ochrane prírody a krajiny, Zákon o vodách, Zákon o odpadoch, Zákon o lesoch, Trestný zákon, Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a ďalšie
 • Osobnostné predpoklady: aktívna znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (AJ/NJ), zodpovednosť, flexibilita, spoľahlivosť, environmentálna gramotnosť

Ponúkané výhody

 • pružný pracovný čas
 • dovolenka nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • príspevok na DDS
 • pracovné voľno nad rámec zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
 • možnosť priznania osobného príplatku k základnej zložke mzdy v závislosti od úrovne plnenia pracovných úloh

Informácie o výberovom konaní

Žiadosť o zaradenie do výberového konania, profesijný štruktúrovaný životopis a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č. 2016/679 u 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /nie starší ako 1 mesiac/ na účely výberového konania posielajte na adresu: Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine, P. O. Hviezdoslava 73/38, 036 01 Martin, prípadne do e-mailu: nikola.sobekova@sopsr.sk.

Kontaktná osoba

Mgr. Nikola Sobeková
personalistka
email: nikola.sobekova@npvf.sk
tel.: +421 910 372 692