Na základe novely č. 6/2022 Z. z. zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. vzniká ku dňu 31. 3. 2022 Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou pod priamou riadiacou činnosťou Ministerstva životného prostredia.