Tento rok sme kvôli teplému počasiu očakávali začiatok rozmnožovacieho obdobia obojživelníkov skôr ako po iné roky. Správa Národného parku Veľká Fatra zhotovila v predstihu zábrany pre žaby a mloky v blízkosti ciest. Zábrany už stoja na úseku pri Budiši z oboch strán cesty, v Hrabove popri zvodidlách nad výpustom a pri Starých Horách na frekventovanom úseku medzi potokom a močiarom.

Ako to prebiehalo v Hrabove si môžete pozrieť aj video.

Cieľom zábran je minimalizovať počet usmrtených migrujúcich jedincov počas jarnej migrácie k vodnej ploche. V týchto dňoch je lokalita na Budiši pravidelne monitorovaná a obojživelníky sú prenášané k vodnej ploche. Na ostatných dvoch lokalitách zábrany nasmerujú obojživelníky k tunelom, cez ktoré sa môžu popod cestu bezpečne presúvať. Na Budiši sa vyskytujú najmä (Rana temporaria), skokany štíhle (Rana dalmatina) a ropuchy bradavičnaté (Bufo bufo), na lokalite Hrabovo väčšinou ropuchy bradavičnaté. Zaznamenali sme aj niekoľko jedincov mloka bodkovaného (Triturus vulgaris) a mloka horského (Triturus alpestris). Žiadame návštevníkov, aby svojvoľne živočíchy neprenášali, nakoľko v tomto čase zbierame najrelevantejšie dáta týkajúce sa početnosti a druhového zastúpenia obojživelníkov.

Spomedzi stavovcov patria obojživelníky medzi najviac ohrozené skupiny, ich početnosť v našej krajine rýchlo klesá. Okrem vysokej miery mortality na cestách počas jarnej migrácie ich ohrozuje najmä postupná strata vhodných biotopov. Vodné plochy vysychajú a zanikajú buď priamo v dôsledku činnosti človeka alebo vplyvom klimatických zmien. Tie majú vplyv na posuny zrážkového režimu, predlžujúcich sa období sucha čo následne ovplyvňuje úspešnosť rozmnožovania a prežívania jedincov.

Obojživelníky pre svoj vývin a život potrebujú dve odlišné prostredia, dotýkajú sa ich teda zmeny vo vodných aj suchozemských biotopoch a v prírode majú nezastupiteľné miesto. Preto právom patria k významným bioindikátorom kvality životného prostredia.

Text: Mgr. S. Pekárová

Foto: archív S-NPVF