Výzva pre návštevníkov Národného parku Veľká Fatra ohľadom nepoužívania zábavnej pyrotechniky

Vážení návštevníci národného parku,

Správa Národného parku Veľká Fatra Vás prosí a vyzýva, ako aj podnikateľské subjekty vyvíjajúce podnikateľské aktivity na území NP Veľká Fatra a v jeho ochrannom pásme, aby v súvislosti s oslavou nadchádzajúcich vianočných a novoročných sviatkov, ale aj ďalších sviatkov a osláv nepoužívali zábavnú pyrotechniku, respektíve nevykonávali činnosti, ktorých súčasťou bude používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty. Zákaz uvedenej činnosti na území národného parku (3. a vyšší stupeň územnej ochrany prírody a krajiny) je v §14 ods. 1 písm. f) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V ochrannom pásme národného parku (2. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny) sa na činnosť v zmysle §13 ods. 2 písm. n) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, t.j. súhlas formou právoplatného úradného rozhodnutia. Nedodržanie vyššie uvedených ustanovení je postihované v zmysle platných právnych predpisov.

Odôvodnenie z hľadiska záujmov ochrany prírody

Horské prostredie Národného parku Veľká Fatra so svojimi údoliami a skalnými útvarmi poskytuje výborné podmienky na šírenie akustických nárazových vĺn. Výbuchy a záblesky spôsobené zábavnou pyrotechnikou sú tak schopné prenikať na veľké vzdialenosti, pričom intenzita hluku so vzrastajúcou vzdialenosťou od jeho zdroja klesá len veľmi pomaly.

Nadmerný hluk v podobe výbuchov, umocnený efektom odrazov od skalných útvarov môže pre chránené druhy živočíchov predstavovať silný stres s následkom priameho úhynu, útekových reakcií, zranení, prerušenia hybernácie spiacich druhov, opúšťanie prirodzených bezpečných miest, zimovísk a úkrytov. Dôsledkom stresového správania sa medveďa hnedého môže byť prerušenie procesu zimnej hybernácie a opustenie mláďat. V prípade stresovaných dravých vtákov a sov môže dôjsť k nárazu do prekážok s následkom vážneho poranenia ako zlomené krídlo či zlomená chrbtica. Všeobecne stres u divo žijúcich zvierat vyvoláva nadmernú fyzickú aktivitu a s ňou spojené nadmerné spaľovanie tukových zásob, čo v sťažených zimných podmienkach výrazne zvyšuje riziko úhynu v dôsledku zimy a vyčerpania. Fatálne dôsledky používania pyrotechniky boli dokázané aj na hmyze, spevavcoch, raticovej zveri.

Zábavná pyrotechnika do lesa nepatrí. Správa Národného parku Veľká Fatra preto verí, že doprajete zvieratám pokojné zimné obdobie, že si všetci spoločne vychutnáme pokojné, zábavnou pyrotechnikou nerušené sviatky a dodržiavaním ustanovení zákona tak spoločne prispejeme k ochrane stále bohatej fauny Národného parku Veľká Fatra.

Za kolektív pracovníkov správy národného parku Vám ďakuje

Ing. Eduard Apfel
Riaditeľ Správy NP Veľká Fatra