Výsledky súťaže pre Ekovýchovné centrum Správy Národného parku Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach

Správa Národného parku Veľká Fatra vyhlásila dvojetapovú projektovú súťaž na Ekovýchovné centrum Národného parku Veľká Fatra, ktoré má vzniknúť v budove bývalého Lesného závodu v Turčianskych Tepliciach. 

V prvej etape účastníci predložili zloženie riešiteľského tímu a portfólio 3 referenčných projektov (realizácie, projekty alebo štúdie) s minimálne 1 projektom zameraným na rekonštrukciu budovy. Do účasti v druhej etape boli spomedzi 33 účastníkov vyzvaní traja účastníci, ktorí spracovali a osobne odprezentovali svoje návrhy. Za vypracovanie návrhu určil vyhlasovateľ účastníkom druhej etapy odmenu 7 000 eur bez DPH.

Porota v zložení Michal Bogár (predseda poroty), Ema Ruhigová, Ondrej Marko, Eduard Apfel, Mária Apfelová, s náhradníkmi Matejom Hončom a Petrom Vantarom rozhodla o poradí súťažných návrhov takto:

 1. Miesto (účastník č. 18) – Kuklica Smerek architekti s.r.o.

Martin Smerek, Peter Kuklica, Juraj Hubinský, Erik Hornáček, Alexandra Kotrusová, Radovan Szabó, Ján Majerník, Lenka Gulačová

 • Ústredným motívom návrhu je jednoduchosť a čitateľnosť. Aditívnym spôsobom sú modifikované a dopĺňané nové prvky, čo prispieva k definovaniu rozdielov medzi súčasným stavom a budúcou podobou. Chýbajúce kvality sú týmto spôsobom pridané vo viacerých viditeľných zmenách, ktoré prispievajú k formovaniu novej funkcie objektu. Zvolený prístup sa odráža naprieč celým návrhom. Konzistentne a zrozumiteľne v exteriéri, tak aj v interiéri.

Najvýraznejšou zmenou je prepojenie severnej a južnej strany riešeného územia prostredníctvom prvého nadzemného podlažia. Pôvodne striktne oddelené exteriérové priestory sa skrz rozvolnenú dispozíciu a priehľady zväčšených okien opticky dotýkajú. Dopomáhajú k tomu aj umne situované nové vstupy, ktoré pracujú s potenciálom blízkeho parku a presvetlenej južnej strany. Terasa a bezbariérová rampa rozširujú svojimi proporciami vnútorné limity miestností, kde je očakávaný aj najväčší pohyb osôb. Obojstrannosť usporiadania centrálneho priestoru taktiež zlepšuje priepustnosť návštevníkov. Jedinou výtkou zostáva nízka svetlá výška multifunkčnej miestnosti, ktorá je daná existujúcim stavom. Ostatné podlažia sú delené podľa jednotlivých funkcií a drobnými úpravami zlepšujú pôvodných charakter dispozície. Stredový trakt zostáva zachovaný, no jednotlivé miestnosti ponúkajú svojim usporiadaním pridanú hodnotu. Vnútorná dispozícia vrcholí strešnou rovinou, do ktorej pokračuje doplnené schodisko aj nový výťah. Tam čaká návštevníkov zelená oáza s náučnými prvkami a kruhovým prístreškom, ktorý je citlivo vsadený do celkovej kompozície objektu. 

Exteriérové úpravy sú rovnako podmienené analytickým prístupom návrhu. Očistenie od redundantných objektov, zakomponovanie parkovania do zelene či odstránenie oplotenia tak, aby sa využilo maximum vonkajších plôch pre návštevníkov. Citlivo je riešená aj voliéra, ktorá je umiestnená nad úrovňou terénu, s ošetrovňou situovanou priamo pod ňou. Vďaka tomu môže byť hendikepovaná zver menej rušená. Udržateľné povrchové úpravy objektu a vonkajších plôch prispievajú k citlivému výrazu a akcentácií podstaty ekologického prístupu celého návrhu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Miesto (účastník č.  6) – A B. K. P. Š., spol. s.r.o.

Martin Kusý, Július Vass, Martin Kusý, Pavel Paňák

 • Pragmatický prístup k návrhu minimalizuje viditeľné zmeny a poukazuje na priestorové kvality objektu. Funkčná zmena nemusí so sebou prinášať radikálne úpravy. Nová náplň vie byť obsiahnutá aj do pôvodného perimetra objektu. S touto ideou sa návrh prostredníctvom detailov snaží pracovať a stavať tak na benefitoch pôvodnej architektúry. 

Hlavný vstup je situovaný zo severnej strany dvora. Doplnením o veľkú terasu s pobytovými schodmi zásadné mení pomery vo vnímaní objektu. Prevádzkovo oddeluje krátkodobých užívateľov, od tých dlhodobých, pre ktorých zostáva zachovaný pôvodný vstup. Dispozične je centrálny priestor variabilný. Najväčšiu pridanú hodnotu ponúka multifunkčný priestor, ktorý vyburaním stropu siaha cez dve podlažia. Nad týmto priestorom sa nachádza aj lávka, ktorá prepája oddelenú časť kancelárie zásahového tímu v rámci druhého nadzmeného podlažia. Ďalšie podlažia využívajú pôvodné proprocie a upravujú dispozície v prospech kvalitnejšej prevádzky. To však neplatí všade a aj napriek dobrému situovaniu spoločných priestoroch dochádza ku hygienickým kolíziám a miešaniu ošetrovne pre zvieratá so skladom na potraviny, či pohybu zásahového tímu v blízkosti kuchyne. Bezbariérovo je objekt obsluhovaný komplexne až s vyústením na strešnú terasu. Tá má doplnkový charakter a zaslúžila by si podrobnejšie rozpracovanie.

Naopak fasáda objektu je obohatená dômysleným systémom s pasívnymi teplo-technickými vlastnosťami. Veľkosti otvorov sú v zásade zachované, no zmenou lícovania rámov okien je dosiahnuté väčšie presklenie. Návrh v exteriéri počíta s odstránením ostatných menších objektov, ako pochopiteľným dôsledkom minimalistického prístupu. Fragmenty pôvodných prvkov oplotenia a ponechanie parkovanie na južnej strane, však verejne prístupné plochy zbytočne fragmentujú. Stráca sa tak potenciál kvalít exteriérového využitia. Návrh aj napriek tomu zostáva vo svojej podstate veľmi kultivovaný. 

3. Miesto (účastník č. 1) – BO s.r.o.

Jana Benková, Juraj Benko

 • Konceptom návrhu sa stáva vytváranie nových vrstiev a hľadanie neprebádaných možností v pôvodných predispozíciách vnútorných aj vonkajších konštrukcií. Relatívne radikálny prístup otvára nové možnosti vo vnímaní potenciálov, ktoré pôvodný objekt skrýva. Čitateľnosť týchto zmien však nie je tak zrejmá z exteriéru, ako z interiéru. 

Výrazným autorským vkladom do návrhu je prepojenie podzemného a nadzemného podlažia s pridaním nového zapusteného “anglického dvorčeka”. Vďaka nemu je možné do podzemných miestností vpustiť viac denného svetla a využiť ich potenciál vysokej svetlej výšky. Je tu situovaný menší priestor multifunkčnej miestnosti, ktorá sa otvára cez dve podlažia do hlavného vstupu. Atraktívnym spôsobom tak návrh pracuje s rezovou rovinou objektu vďaka čomu vytvára nové priestorové zážitky. Tie sú umocnené kvalitným interiérovým prevedením a s citom pre detail. Kancelárie sú navrhnuté s dôrazom na spoločné priestory a so zachovaním stredovej dispozície. Ubytovacia časť má chodbu presunutú na južnú fasádu z dôvodu orientácie izieb, avšak s negatívom zníženia kapacity lôžok na poschodí a potreby umiestniť ďalšie izby ku kanceláriám. Je zrejmé, že daná zmena vnáša do funkčného členenia nerovnováhu. Rovnako pôsobí aj strešná rovina, ktorej novotvar v podobe dvoch drobných domčekov je akoby navyše a bez výraznej pridanej hodnoty. 

Návrh pracuje so zachovaním ostatných objektov, mení ich funkčné využitie a dotvára v ich medzipriestore kryté terasy a nové vstupy. Tieto intímne zákutia a mikropriestory spoločných častí sú silným momentom. Zapĺňajú však veľkú časť riešeného územia na úkor exteriérových plôch. Z hľadiska náročnosti, sa celkovo jedná o komplikovanejší prístup k úprave pôvodného objektu, ktorý v mnohom vytvára otázky a postráda jednoznačnosť. 

Zoznam účastníkov v prvej etape:

 1. A BKPŠ
 2. Atrium
 3. noiz
 4. Andrej Kocian
 5. Peter Matúš Architects
 6. BO 
 7. Pavol Hanzalík
 8. DK Architekti (CZ)
 9. ROAR
 10. INDEX
 11. Hantabal architekti
 12. tři.čtrnást (CZ)
 13. Čiary
 14. grau
 15. Bálek Architekti
 16. de signum
 17. Plusminus
 18. Kuklica Smerek
 19. Michal Diviš Architekti
 20. YA_AR
 21. a3studio
 22. Siampakoulis Architecture (GR)
 23. LIMArch
 24. mai studio
 25. BAKYTA
 26. Fotta Popadič Architekti
 27. Archiholics
 28. Studený architekti
 29. RAU
 30. AIP projekt
 31. A2 architekti
 32. KCA
 33. madebygro

Výhercom gratulujeme a zároveň ďakujeme všetkým 33 účastníkom, ktorí sa zapojili so svojimi nápaditými realizáciami.