Víkendové čistenie brehov rieky Revúca

V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko, organizuje Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine v spolupráci s Obecným úradom Liptovské Revúce,  Základnou školou Liptovské Revúce a tiež so Správou NAPANT čistenie brehov rieky Revúca. Čistiť sa bude úsek rieky v intraviláne obce Revúca a pokračovať sa bude ďalej pozdĺž toku. Všetci zúčastnený sa stretneme o 9:00 hod. pre Obecným úradom Liptovské Revúce.

Týmto pozývame dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, študentov, seniorov, ktorí budú mať v uvedenom termíne čas a ktorým nie je územie, v ktorom žijú a ochrana prírody ľahostajná, aby pomohli svojou účasťou prispieť k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

Vrecia na odpad a rukavice budú účastníkom čistenia poskytnuté na miestach zrazu, pre žiakov bude nachystaná sladkosť. Odporúčame vhodné oblečenie a obuv, nakoľko sa účastníci budú pohybovať po brehových porastoch v blízkosti vody a v podmáčanom teréne.

Kontaktná osoba:
Ing. Juraj Žiak
pracovník environmentálnej výchovy
NP Veľká Fatra, Martin
Tel: 0911 390 145

Prečo je rieka Revúca významná?

Revúca predstavuje zachovalú podhorskú riečku s aluviálnymi močiarmi, slatinnými lúkami a brehovými porastami. Preteká na rozhraní dvoch orografických celkov – Veľkej Fatry a Nízkych Tatier a od roku 2002 nesie štatút chráneného areálu, kde platí 4. stupeň územnej ochrany, ktorý je určený podľa zákona 543/2002 Z.z. Chránený areál Revúca patri k maloplošným chráneným územia Slovenska predovšetkým z  dôvodu výskytu cenných biotopov vzácnych a ohrozených druhov fauny a flóry. Predstavuje tiež dôležité biocentrum a biokoridor. Celková rozloha tohto územia je 39,2192 ha. Chránený areál Revúca predstavuje úsek riečny Revúca od ústia pravostranného prítoku Malý Hričov pod osadou Liptovské Revúce (Nižné) po most pri Jazierciach v blízkosti hospodárskeho dvora PD Ružomberok. Územie je súčasťou Národného parku Veľká Fatra a svojou malou časťou patrí k ochrannému pásmu Národného parku Nízke Tatry.

Základom celej ochrany územia je zabezpečenie zachovania životných podmienok druhov. Medzi najdôležitejšie opatrenia môžeme zaradiť zabraňovaniu odôvodňovania okolitých mokradí, zachovanie brehových porastov, zabráneniu znečisťovaniu vody a zhoršovaniu jej kvality a tiež znižovaniu znečistenia komunálnym odpadom z okolitých obcí a rekreačných zariadení.