Starostlivosť o územie v správe Národného parku Veľká Fatra

Zamestnanci Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine v rámci roku 2023 realizovali projekt, ktorý priamo reflektoval na potreby a povinnosti vyplývajúce zo zákonov a nariadení SR a zo schválenej Ďalšej dokumentácie. Projekt mal hlavný cieľ zlepšovať stav vybraných druhov a ich biotopov vo vybranom projektovom území v Správe Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine. Jednalo sa o neinvestičný projekt, ktorý bol zameraný prioritne na:

–  zalesňovanie a ochranu drevín,

–  mapovanie stromov na dožitie a „mŕtveho dreva“,

–  mapovanie a zvyšovanie počtu hniezdísk a liahnísk vybraných druhov živočíchov,

– usmerňovanie turizmu, kontrola a odstraňovanie negatívnych javov v území, sčítavanie turistov,

–  mapovanie výskytu inváznych rastlín, vybraných druhov chránených živočíchov a rastlín,

–  ochrana územia pred požiarmi.

Jedným z dlhodobých problémov v záujmovej oblasti je absencia lesov s drevinami rôzneho druhu a veku. V rámci realizácie projektu bolo vysadených 30 000 rôznorodých listnatých a ihličnatých druhov drevín, ako napr. buk, jedľa či smrekovec, ktoré vytvoria v budúcnosti silné zmiešané lesy. Činnosťou zamestnancov správy došlo k vytváraniu prvkov ochrany mladého lesného porastu proti burine vyžínaním a v jesennom období bola vykonaná ochrana proti ohryzu zverou, kde boli uprednostnené dreviny javor a jedľa. Zamestnanci mapovali staré, bohato rozkonárené stromy a stromy s prirodzenými dutinami, ale aj odumreté stromy v lesoch, ktoré poskytujú mnohým ohrozeným druhom priestor pre úkryt a tiež bohatý zdroj potravy.

V záujmovom území boli identifikované územia, na ktoré sú viazané obojživelníky, ktorých početnosť sa však výrazne znižuje a ubúdajú aj lokality, kde sa rozmnožujú a mnohé liahniská vysychajú, alebo zarastajú vegetáciou. V rámci projektových aktivít sa podarilo vytvoriť viac ako 20 náhradných liahnísk v Ľubochnianskej doline, vďaka čomu v krajine dôjde k zadržiavaniu väčšieho množstva vody.

Zároveň  vzhľadom na to, že veľkou hrozbou pre všetky biotopy je prítomnosť inváznych druhov rastlín., zamestnanci preventívne zisťovali ich výskyt, najmä v okolí ciest a chodníkov, kde je najväčšia pravdepodobnosť ich šírenia.

Turisti národného parku určite ocenia revitalizáciu turistických chodníkov a ich spriechodňovanie. V letnom období došlo ku sčítavaniu turistov, pričom najnavštevovanejším územím sa stala Gaderská dolina s priemerným počtom 700 turistov denne. Celkovo behom jedného týždňa navštívilo NP Veľkú Fatru až 6 900 turistov. Aj vzhľadom na toto vysoké číslo je veľmi dôležité, aby návštevníci národného parku ochraňovali prírodu a neschádzali mimo vyznačených turistických chodníkov, netrhali byliny či nezanechávali odpad v prírode. Len spoločným úsilím si uchováme krásy prírody aj pre ďalšie generácie. Ďakujeme!