Správa Národného parku Veľká Fatra a riaditeľ Správy Ing. Eduard Apfel podporuje farmárov hospodáriacich v Národnom parku Veľká Fatra

Hôlne pásmo trvale kvalitne manažované pastvou, Suchý vrch - 26.5. - foto E. Apfel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo podporujeme

  • podporujeme obhospodarovanie trvalých trávnych porastov spôsobmi, ktoré prispievajú k udržaniu alebo zlepšeniu kvality biotopov a k vytváraniu vhodných podmienok pre rozmanité druhy rastlín a živočíchov,
  • konkrétne podmienky sa určujú pre jednotlivé lokality, pričom sa berie ohľad na potreby a možnosti obhospodarovateľa (napr. druh hospodárskych zvierat, dostupnosť zdrojov vody pre napájanie, možnosti ustajnenia alebo košarovania, opatrenia na ochranu stáda, prístup na lokalitu atď.) a zároveň na prírodné podmienky lokality (napr. typ porastu, výskyt vzácnych a ohrozených druhov rastlín a živočíchov, výskyt biotopov so špecifickými požiadavkami na spôsob obhospodarovania, svahovitosť terénu, mokrade alebo skalnaté časti, výskyt expanzívne sa šíriacich druhov zhoršujúcich stav trvalých trávnych porastov, sukcesia drevín atď.),
  • k požiadavkám ochrany prírody, ktorých realizácia prináša priaznivý efekt pre prírodu aj poľnohospodára patrí napr. kosenie nedopaskov, kosenie expanzívnych spoločenstiev rastlín (napr. žihľava, pichliač) pred ich vysemenením, starostlivosť o napájadlá a priestory košarovania (úpravy žľabov, podľa potreby spevňovanie plôch prírodným materiálom), včasné prekladanie košiarov, usmernenie pohybu zvierat na plochách, ktoré sú zamokrené alebo z iných dôvodov viac ohrozené eróziou, regulácia intenzity alebo dĺžky pastvy tak, aby sa porasty dostatočne regenerovali, prihnojovanie len organickými hnojivami (maštalný hnoj, hydinový trus, kompost), primeraná miera potláčania sukcesie drevín (čistenia pasienkov), vhodné umiestnenie minerálnych lizov, kosenie lúk od stredu plochy k okrajom atď. ,
  • niektoré subjekty v území pôsobia dlhodobo a pokiaľ plnia uvedené požiadavky radi ich budeme podporovať v ich činnosti aj naďalej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo nepodporujeme

  • nepodporujeme aktivity, ktoré sú v rozpore s činnosťami uvedenými v predchádzajúcej stati,
  • nepodporujeme aktivity spôsobujúce poškodenie biotopov napr. výraznou eróziou,
  • nepodporujeme zbytočné požiadavky PPA o realizáciu mulčovania čučoriedkových porastov v hôlnom pásme, čo pre praktickú pastvu nemá absolútne zmysel a súčasne to poškodzuje biotop predmetu ochrany NP VF hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka,
  • nepodporujeme nekalé využívanie súkromných pozemkov a pozemkov v správe SPF, ktorých užívateľ nie je vlastník a na ktoré nemá nájomnú zmluvu a pritom  poberá podporu z verejných zdrojov,
  • nepodporujeme aktivity, ktoré porušujú ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny napr. užívateľ nemá udelený súhlas orgánom ochrany prírody a krajiny na požadované aktivity.

Text : Ing. E. Apfel – riaditeľ Správy NP VF