Rybár riečny – pravidelný hniezdič už aj v Turci.

     Rybár riečny ( Sterna hirundo)  je druh z čeľade rybárovité, zaraďované aj pod čajkovité,   ktorý pravidelne počas migrácie prelieta ja cez Turčiansku kotlinu. Občasne ojedinelé páry v minulosti zahniezdili aj na starom koryte Váhu na úseku Krpeľany – Lipovec, ale väčšinou neúspešne, nakoľko prietoky v koryte  Váhu sú veľmi nestabilné -kolísavé a hniezda, prípadne vyliahnuté mláďatá boli zničené prívalovou vodou.

 

  Pri výstavbe diaľnice v úseku Dubná skala – Trusalová vzniklo postupne niekoľko vhodných, pre rybára riečneho zaujímavých lokalít.  Vtáky na to zareagovali v  pomerne krátkom čase hniezdením. (trvalo to cca 2 –  3 roky)  Na jednom z vykopaných zemníkov (štrkoviska) v súčasnosti hniezdi 4 – 5 párov rybárov riečnych.  Využívajú predovšetkým  štrkové lavice a ostrovčeky, ktoré boli vybudované umelo činnosťou človeka pri spomínanej  výstavbe diaľnice D1.

  V minulom roku hniezdili  na lokalite len 2 páry. Z toho len jeden pár úspešne vyviedol mláďatá.  Preto nás tohtoročné úspešné hniezdenia 4 párov veľmi potešilo.  Kolónia sa pomaly rozrastá a pre oblasť Turca a kompenčné územie Správy Národného parku Veľká Fatra to znamená nového -stabilného hniezdiča.   Zaujímavé je, že  rybáre musia  za potravou prelietať pomerne ďaleko ku korytu starého Váhu. Štrkoviská, kde v súčasnosti  hniezdia nemajú zatiaľ dostatok malých rybičiek. To však nie je žiaden problém pre vynikajúceho letca, ktorým  rybár riečny bez pochyby je. 

  Rybáre riečne trávia v povetrí naozaj veľmi veľa času. Nepretržite sa veslovacím letom vznáša nad vodnou hladinou a iba na krátky čas usadá, aby si oddýchol a sledoval hniezdnu kolóniu. Unikátny je ich ťah na zimoviská,  kde prekonávajú trasu  viac ako 10 000 km bez prestávky.   Rybár riečny je potápavý vták. Trepotavým letom sa nasmerujú na korisť, chvíľku „ visí“  vo vzduchu a potom priamočiaro vrazí do vody. Tak ukoristí malé ryby, žubrienky, žaby a nepohrdne ani vodným hmyzom obzvlášť v čase, kým sú mláďatá tesne po vyliahnutí. Počet vajíčok v znáške býva väčšinou 3. Vajíčka majú typický hruškovitý tvar, aby sa na rovnom podklade kotúľali vždy okolo svojej osi podobne, ako to majú aj bahniaky. Mláďatá vedia hneď po vyliahnutí plávať a dokážu sa veľmi dobre maskovať medzi kameňmi a nízkou vegetáciou. Lietať začínajú až v 30 dňoch. Rybár riečne sú veľmi odvážne vtáky.  Obraňujú svoje hniezdiská krikom a prudkými náletmi. Človeka nenapádajú , ale psa prípadne veľké druhy čajok odoženú náletmi a silnými bodaniami zobákov.

Text a foto: Ing. Juraj Žiak