PROJEKT BOL RIADNE UKONČENÝ DŇOM 15.12.2023. Vyhodnotenie projektu si môžete prečítať v článku „Starostlivosť o územie v správe Národného parku Veľká Fatra„.

Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine realizuje od 1.1.2023 projekt Starostlivosť o územie v správe Národného parku Veľká Fatra.

  • Predkladaný projekt priamo reflektuje na potreby a povinnosti vyplývajúce zo zákonov a nariadení SR a zo schválenej Ďalšej dokumentácie.
  • Projekt má hlavný cieľ zlepšovať stav vybraných druhov a ich biotopov vo vybranom projektovom území v Správe Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine.
  • Jedná sa o neinvestičný projekt, ktorý sa začal realizovať dňa 1.1.2023 s predpokladaným termínom ukončenia 30.11.2023. Na projekte sa bude priamo podieľať 26 odborných pracovníkov. Odborný koordinátor projektu dohliada na časové a vecné plnenie náležitostí projektu, a zabezpečuje súlad vykonávaných činností s rozpočtom projektu. Koordinátorovi projektu budú priamo zodpovedať štyria Experti/špecialisti.

Projekt je zameraný na: 

– mapovanie výskytu inváznych rastlín, vybraných druhov chránených živočíchov a rastlín,

– zalesňovanie, ochrana drevín,

– mapovanie stromov na dožitie a „mŕtveho dreva“

– mapovanie a zvyšovanie počtu hniezdisk a liahnísk vybraných druhov živočíchov

– usmerňovanie turizmu, kontrola a odstraňovanie negatívnych javov v území

– ochrana územia pred požiarmi a iné.

  • Výsledkom projektu bude zlepšenie stavu vybraných biotopov a druhov, údaje vo WebLES, v KIMS, budú vytvorené pracovné GIS vrstvy, vytvorené malé mokrade. Pracovníci spracujú prognózy na riešenie problematiky ochrany prírody a krajiny v chránených územiach a posudzovanie vplyvov plánov a projektov na zložky životného prostredia a budú inštalované búdky pre 3 druhy vtákov. Vzniknuté výstupy a prezentácie budú prezentované odbornej a širokej verejnosti (web, FB, verejné akcie).

 

Fotografie –

Dodanie sadeníc (autor Ing. Ivana Nogová)

Dodanie sadeníc (autor Ing. Ivana Nogová)

Sadenica smrekovca

Výsadba sadenice smrekovca (autor Ing. Ivan Šupolik)

Vtáčie búdky (autor Ing. Ivana Nogová)

Vtáčie búdky (autor Ing. Ivana Nogová)