Opäť sme sa zúčastnili medzinárodného sčítania vodného vtáctva

Ako každý rok, tak aj tento rok sa zamestnanci Správy Národného parku Veľká Fatra zúčastnili zimného sčítania vodného vtáctva na Slovensku.

Tretí januárový víkend 16. až 17.januára 2021 sa uskutočnilo v poradí už 55. medzinárodné zimné sčítanie vodného vtáctva na Slovensku (t.z. medzinárodný hlavný sčítací termín). V súčasnosti ide takmer o celosvetový program, do ktorého je zapojených vyše 100 krajín. Koordinátorom programu je organizácia Wetlands International so sídlom v Holandsku.

Hlavným cieľom je získavať kvalitatívno-kvantitatívne údaje o výskyte zimujúceho a migrujúceho vodného vtáctva, identifikovať dlhodobé trendy a distribúciu. Systematickým sčítaním sa získavajú aj cenné poznatky na odhadnutie významnosti jednotlivých lokalít zimovania pre populácie sledovaných druhov vtákov.

Aj keď v Európe sa s pravidelným sčítaním vodného vtáctva začalo už v roku 1967, systematické sčítanie vodných vtákov na Slovensku je realizované od roku 1991.

Zdroj:  http://www.sopsr.sk/web/?cl=20715    Ing. Andrea Lešová, PhD.

 

Správa Národného parku Veľká Fatra v spolupráci s regionálnym koordinátorom Ing. Jánom Topercerom CSc. každoročne mapuje a sčítava všetky prítoky Turca, vybrané úseky Váhu, Krpeliansku priehradu,  rybníky a ostatné vodné plochy v územnej pôsobnosti. Sčítavanie zimujúceho vodného vtáctva je možné uskutočniť okrem spomenutého hlavného termínu rovnako aj týždeň pred a týždeň po medzinárodnom víkendovom termíne.

Tento rok vám na fotografiách a  v popise bližšie predstavíme jeden z mapovaných úsekov. Jedná sa o  veľmi pekný a zachovalý vodný tok, predovšetkým v jeho hornej a strednej časti.

Vríca je potok v dolnom Turci, v juhozápadnej časti okresu Martin. Je to ľavostranný prítok Turca s dĺžkou 19,6 km. Na hornom toku vytvára 30 metrov vysoký Kľacký vodopád. Na strednom toku preteká cez Kláštorskú dolinu. Oblasť okolo jeho ústia je súčasťou prírodnej rezervácie Kláštorské lúky s ochranou vlhkomilných spoločenstiev rieky Turiec.

V pramennej oblasti tečie najprv východným smerom, následne vytvára výrazný oblúk prehnutý na sever a k obci Vrícko potom pokračuje juhovýchodným smerom. Odtiaľ tečie juhovýchodným smerom k osade Predvrícko, od sútoku so Studencom tečie severovýchodným smerom, pod sútokom so Suchým sa stáča na východ. Na okraji obce Slovany mení smer toku, tečie najprv na juhovýchod, od železničnej trate napokon k ústiu na východ.

Vríca hlavne v minulosti veľmi významne ovplyvňovala vodný režim a mokraďné spoločenstvá Kláštorských lúk. V posledných desaťročiach však v suchých letných mesiacoch tok zaniká a stráca sa ešte pred Kláštorskými lúkami. Vykopaním niekoľkých kanálov boli odvodnené pozemky v južnej a severnej časti rezervácie NP Kláštorske lúky a rovnako boli odvodnené aj okolité agrocenózy. Dolný tok Vríce  sa v týchto miestach stráca v podloží, no s určitosťou má na to veľký podieľa aj odber vody pre rybie hospodárstvo v oblasti Kláštora pod Znievom.

Úsek, ktorý sme mapovali predstavuje trasu dlhú. (13 km). Prekvapila nás vyššia koncentrácie vodnárov potočných (Cinclus cinlus) priamo v obci Vrícko, kde sme spolu sčítali až 6 jedincov. Veľmi pekný úsek pod Vríckom bol síce chudobnejší na pozorovania, no potok má v tejto časti veľmi pekný zachovalý prírodný charakter. Na mnohých miestach sme nachádzali čerstvé pobytové znaky vydry riečnej (Lutra lutra).  Celkovo sme na úseku zaznamenali 13 jedincov vodnára potočného. Rybárika riečneho sa nám tento rok na toku nepodarilo zahliadnuť, nemusí to však znamenať, že tam nezimuje, len sme jednoducho naňho nemali šťastie. No celú trasu mapovania nám spríjemňovali hýle, sýkorky, oriešky pinky lesné.

 

Text a foto:  Ing. Juraj Žiak

Čerstvé stopy a trus vydry riečnej (Lutra lutra).

Dve odrastené mláďatá vydry riečnej (Lutra lutra).

Vodnár potočný (Cinclus cinclus).

Pozorovanie vodnára potočného (Cinclus cinclus) na strednom úseku Vríci.

Stopy vydry riečnej (Lutra lutra).

Hýľ lesný (Phyrhulla pyrhulla).