“ Mokrade Turca „

sú chránená ramsarská lokalita s plochou viac ako 750 ha. Vytvárajú mozaiku mokraďových ekosystémov rôzneho typu v Turčianskej kotline. Rieka Turiec vytvára meandrujúce, prírodné koryto s málo narušeným vodným režimom, so zachovalou vegetáciou a spolu s viacerými prítokmi podmieňuje existenciu cenných priľahlých mokradí. Lokalita je významná z hľadiska diverzity bentických organizmov, rýb, vtáctva, mokraďových spoločenstiev, biogeografického, hydrologického aj krajinárskeho. Pozostávajú z viacerých chránených a na ochranu navrhovaných mokraďových území a z niekoľkých menších celkov – národných prírodných rezervácií: Turiec, Kláštorské lúky, Rakšianske rašelinisko a chránených areálov: Jazierko v Jazernici, Ivančinské močiare, Diviacke kruhy, Žarnovica.  

Mokrade boli 17. februára 1998 zaradené medzi ramsarské lokality – teda do Zoznamu medzinárodne významných mokradí. Majú medzinárodný význam vďaka mimoriadnej rozmanitosti bentosu (drobné organizmy žijúce na dne vôd), výskytu vzácnych a ohrozených mokraďových rastlinných a živočíšnych druhov a spoločenstiev, jedinečných ekosystémov, ako aj  z hľadiska vedeckého a hydrologického. Turiec je jedným z mála európskych tokov, ktoré si dodnes zachovali charakter prirodzenej rieky. Je to  ekosystém podhorskej rieky s brehovými porastami a priľahlými mokradami (stromová a krovinná vegetácia v zátopovom území, podmáčané lúky, slatiny, močiare, rybníky) Tieto mokrade vytvárajú nevyhnutné životné podmienky pre rastliny a živočíchy.

 

Náučný chodník “ Mokrade Turca“ nás zavedie do oblasti chránených turčianskych mokradí a je vhodný rovnako pre peších turistov, ale aj pre cyklistov. Začína neďaleko obce Valentová, pokračuje cez Ivančinú, Diviacke kruhy a smeruje až do Rakšianskeho rašeliniska. Od prvej tabule po poslednú meria 23 kilometrov.

Turisti počas trasy môžu vidieť zachovalé brehové porasty, mnohé prítoky, mŕtve ramená, priľahlé lúky, pasienky, háje a hlavne mozaiku mokradných ekosystémov, ku ktorým patria mokré lúky, slatiny, trste, ostricové močiare, lužné lesy a kroviny, kde žijú vzácne a ohrozené druhy rastlín a živočíchov. Treba však povedať, že v chránených územiach platí 4. a 5. stupeň ochrany, to znamená, že ochrana prírody je tu nadradená nad akúkoľvek činnosť.

Tento chodník bol navrhnutý a zrealizovaný v roku 2008  absolventkou Fakulty environmentalistiky na nitrianskej univerzite Dášou Banásovou v priamej spolupráci so Správou Národného parku Veľká Fatra  a Turčianskou bicyklovou skupinou JUS.  V roku 2021 boli informačné tabule zrekonštruované Správou Národného parku Veľká Fatra do dnešnej podoby. 

 

 

Cyklistický náučný chodník prechádza územím dvoch okresov a územím ramsarskej lokality –  Mokrade TurcaNPR Turiec, NPR Kláštorské lúky, CHA Jazernické jazierko, CHA Žarnovice, CHA Ivančinské močiare a CHA Blatničianka. Východísk je niekoľko podľa zvolenej cyklotrasy. Jednotlivé cyklotrasy a ich dĺžky: Turčianske Teplice – Martin /44,5km/, Košťany nad Turcom – Socovce /10,5km/, Blatnica – Mošovce /13,5km/. Trasy sú označené písmenom C, sú značené modro, zeleno a žlto a sú označené nápisom Cyklotrasy k mokradiam Turca. Čas prechodu je individuálny. Je to nenáročný samoobslužný cyklochodník, letný i zimný. Na trase je obnovených  5 informačných panelov.  Jednotlivé zastávky informujú o Ivančinských močiaroch, Kláštorských lúkach, NPR Turiec, CHA Diviacke kruhy a NPR Rakšianske rašelinisko. Prírodovedne zameraný náučný chodník bol otvorený v roku 2008.

 

 

Náučný chodník  „Mokrade Turca“

 

NPR Turiec – Územie bolo za chránené vyhlásené už v roku 1966. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za NPR. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Martin. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Novelizovaná bola v roku 2006. Rozloha je 892.899m2, rozloha ochranného pásma je 5.433.089m2. Účelom vyhlásenia chráneného územia a jeho ochranného pásma je zachovať prirodzený charakter vodného toku Turiec a zabezpečiť ochranu jestvujúcej sprievodnej vegetácie a viacerých chránených a ohrozených druhov rastlín a živočíchov. Ochrana úseku rieky Turiec medzi ústim potoka Bystrička a ústim Toliarskeho potoka v Dolnom Turčeku, kde je posledné pôvodné refúgium vzácnej lososovitej ryby hlavátky obyčajnej (Hucho hucho) v strednej Európe. Lokalita je významným krajinotvorným prvkom intenzívne poľnohospodársky využívanej Turčianskej kotliny. Brehové porasty predstavujú hniezdiská mnohých druhov vtákov. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Turiec a Blatnický potok, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000.

CHA Ivančinské močiare – Územie s významnou funkciou refúgia močiarnych druhov rastlín, vodných vtákov, obojživelníkov, vodných a močiarnych bezstavovcov a ich spoločenstiev. Chránený areál bol vyhlásený v roku 2003. Rozloha je 29.300m2. Predmetom ochrany je územie s významnou funkciou refúgia močiarnych druhov rastlín, vodných vtákov, obojživelníkov, vodných a močiarnych bezstavovcov a ich spoločenstiev. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Turiec a Blatnický potok, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri obcí Ivančiná a Slovenské Pravno.

CHA Diviacke kruhyChránený areál bol vyhlásený v roku 2001. Rozloha je 19.591m2. Ochrana genofondovej lokality močiarnych fytocenóz a zoocenóz, predovšetkým vodných vtákov, obojživeľníkov, ale aj močiarnych druhov rastlín.

NPR Rakšianske rašelinisko – Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Martin. Rozloha je 55.310m2. Ochrana vlhkomilných a slatinných spoločenstiev Turčianskej kotliny. Zachované prirodzené slatinné rašelinisko s výskytom ojedinelých, kriticky ohrozených a chránených druhov rastlín. Národná prírodná rezervácia je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v NP Veľká Fatra v katastri obce Rakša.

CHA Jazierko pri Jazernici – Nachádza sa na pravom brehu Turca priamo pri obci Jazernica a je sýtené jeho podzemnými vodami. Má dĺžku 35 m a šírku 25 m. Ide o najvýznamnejšie pramenné jazero v rovinatom území Turčianskej kotliny s rozlohou 800 m2  s charakteristickou vegetáciou a faunou. Od roku 1975 je chráneným územím (Chránený prírodný areál) s ochranou slatinných brehových porastov (ostrice, trstina, jelše, vŕby).

NPR Kláštorské lúky – národná prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1974, výmera 86,0 ha. Ochrana zostatku vlhkomilných spoločenstiev v pobrežnej zóne rieky Turiec. Výskyt viacerých zriedkavých druhov rastlín a živočíchov. Významná botanická lokalita, migračná lokalita sťahovavého vtáctva.

CHA Žarnovica – Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1994. Vyhláškou 293/1996 z 30.09.1996, účinnou od 01.11.1996 bolo vyhlásené za chránený areál. Rozloha je 18.507m2. Chránený areál tvorí meandrujúci vodný tok Žarnovica, ktorý v danom prostredí predstavuje hodnotný krajinný, biologický a ekostabilizačný prvok s výskytom vzácnej, ohrozenej a chránenej fauny, viazanej na vodné prostredie a s prirodzeným charakterom vegetácie. Ochrana zvyškov prirodzeného podhorského potoka s pobrežnou vegetáciou. Koryto vodného toku je meandrovité, na brehoch sú porasty vŕby a jelše, čo vytvára vhodné prostredie pre existenciu ohrozených živočíchov. Chránený areál je súčasťou územia európskeho významu Žarnovica, ktoré je zaradené do sústavy NATURA 2000. Nachádza sa v katastri Turčianskych Teplíc, častí Turčianske Teplice a Dolná Štubňa.

 

Spracoval: Ing. Juraj Žiak