Správa NP Veľká Fatra  rieši každoročne problematiku migrácie obojživelníkov cez pozemné cestné komunikácie.  V kompetenčnom území a priľahlom regióne sa nachádza niekoľko lokalít, kde každoročne dochádza k usmrcovaniu chránených obojživelníkov, predovšetkým ropúch bradavičnatých ( Bufo bufo )  a skokanov hnedých ( Rana temporaria ) .  Z hľadiska svojej polohy je lokalita Budiš prvá z lokalít v Turčianskej kotline, kde migrácia začína.  Prvé migrujúce skokany hnedé sa na lokalite objavili už 26. februára čo je nezvyčajne zavčasu!  Preto sme sa rozhodli zábrany postaviť skôr ako po minulé roky.  Nezvyčajne teplý február spôsobil rýchle rozmrznutie pôdy, čo nám uľahčilo výkop rigolu, do ktorého sme osádzali cca 100 metrov plastovej fólie ( zábrany) .  Výška zábrany je cca 70 cm  a obojživelníky ju nedokážu prekonať. V spodnej časti je fólia zaklopená a dôkladne zahrnutá zeminou tak, aby ju nebolo možné podkopať  o čo sa často-krát snažia predovšetkým ropuchy bradavičnaté.  Na okrajoch a v strede zábrany boli vykopané hlboké jamy, do ktorých migrujúce skokany padajú a odtiaľ sú dobrovoľníkmi a zamestnancami Správy NPVF prenášané cez cestu na rozmnožisko ( zatopená lúka nad cestou). Dlhodobým  problémom tejto lokality je jej vysychanie a v posledných rokoch  úplná strata vody ešte pred dokončením samotného vývoja obojživelníkov. To ma za následok  stále klesajúci trend populácie skokanov hnedých na Budiši.  Týka sa to samozrejme aj iných lokalít, kde v minulosti dochádzalo k masovému rozmnožovaniu obojživelníkov a dnes sú tieto lokality už  v jarných mesiacoch takmer suché…  Súvisí to s globálnym problémom otepľovania našej krajiny a aj práve kvôli tomu môžeme dnes obojživelníky radiť medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov.