Martinský rybovod je konečne skolaudovaný

V uplynulých dňoch prebehla kolaudácia stavby rybovodu na tzv. dolnej hati na rieke Turiec. Hať sa nachádza na riečnom kilometri 7,530 v intraviláne mesta Martin a je jednou z dvoch hatí, ktoré zabraňujú migrácii rýb do veľkej časti povodia rieky Turiec. Rybovod bol realizovaný ako vnútrokorytová bystrinná rampa. Vodné prostredie rybovodu má umožniť migráciu všetkým pôvodným druhom rýb lipňového pásma. Pre väčšie druhy rýb vrátane hlavátky má slúžiť hlbočina s väčšími rýchlosťami vody, pre menšie jedince a slabšie druhy rýb je vytvorené plytšie prostredie s pomalšou vodou. V rybovode sú umiestnené oddychové balvany, ktoré zároveň spomaľujú rýchlosť prúdu a taktiež dve oddychové zátočiny, ktoré môžu využiť ryby pri jeho prekonávaní. V jarných mesiacoch včas keď tiahne väčšina našich rýb na neres, ŠOP SR v spolupráci s SRZ zrealizuje monitoring na základe ktorého sa zistí reálna funkčnosť rybovodu.

Vybudovanie rybovodu má slúžiť na prepojenie populácií rýb v povodí rieky Turiec s riekou Váh. Na splnenie tohto cieľa je potrebné spriechodniť aj druhú hať, ktorá sa nachádza cca 1,5 kilometra proti prúdu rieky Turiec. Na tejto hati je navrhnutý obdobný typ rybovodu, v súčasnosti prebieha konanie vo veci stavebného povolenia, realizácia stavby je plánovaná na rok 2020. V prípade, že obidva rybovody budú plne funkčné, predpokladáme zlepšenie stavu populácií  pôvodných druhov rýb v povodí rieky Turiec, ktorá je chránená na národnej aj medzinárodnej úrovni ako významná mokraďová lokalita.

Bariéry v dolnej časti rieky Turiec v meste Martin dostali najvyššiu prioritu  na spriechodnenie, vďaka čomu budú môcť hlavátky podunajské využívať spojitosť biotopov riek Turiec, Váh a prípade spriechodnenia Krpelianskej priehrady aj rieku Oravu. Prepoja sa tak až 3 územia európskeho významu, ktoré majú spoločný predmet ochrany  – hlavátku podunajskú.

 

 

 

Hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus)

Hlavátka podunajská ( Hucho hucho)

Jalec hlavatý Leuciscus cephalus )

Text: Ing. Andrej Súľovský, Ing. Juraj Žiak

Foto: M. Apfelová,  A. Súľovský