Hlucháň hôrny (Tetrao urogalus) a kontroly v lokalitách jeho výskytu

Hliadkovacia činnosť strážcov národného parku.

Posledné enklávy výskytu vzácneho chráneného druhu, ktorým je hlucháň hôrny sú v tomto období predmetom kontrol strážcov Správy NP Veľká Fatra. Ide o územia národných prírodných rezervácii, kde platí 5., teda najvyšší stupeň územnej ochrany prírody krajiny a  pohyb mimo vyznačených turistických chodníkov je tu zákonom zakázaný.

Stopové dráhy skialpinistov smerujúce mimo vyznačený turistický chodník do národnej prírodnej rezervácie.

Pohyb strážcov v teréne pri kontrolách uľahčuje vhodná skialpinistická výstroj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peší pohyb a skialpinizmus v týchto lokalitách pôsobí na druh neúmerne rušivo. Jedincom spôsobuje nadmerný stres, výrazne ovplyvňuje ich denné cykly a narúša prirodzené správanie v čase toku. Má tak negatívny dopad na schopnosť ich rozmnožovania,  následkom čoho má jeho početnosť v rámci Slovenska neustále klesajúci charakter.

Správa NP Veľká Fatra preto vyzýva vážených návštevníkov národného parku, aby striktne dodržiavali ustanovenia zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ako aj ustanovenia Vyhlášky Krajského úradu životného prostredia v Žiline č.8/2005 o Návštevnom poriadku Národného parku Veľká Fatra, pohybovali sa, a teda aj skialpinizmus vykonávali výlučne po vyznačených turistických chodníkoch a v skialpinistickom areáli. Svojou disciplinovanosťou tak prispejete k ochrane a prosperite chránených druhov našej prírody.

Kontroly budú realizované aj počas víkendových dní a pri zistení priestupku, môže strážca priestupcovi uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 300 Eur.

 

Text: Ing. Peter Kubík

Foto: archív S-NPVF