Envirorezort: nové výzvy na budovanie kanalizácií, vodovod a ČOV

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 vyhlásilo výzvy na čerpanie finančných prostriedkov na vodohospodársku infraštruktúru z fondov EÚ. Prvé dve výzvy z Programu Slovensko s celkovou alokáciou vo výške takmer 160 miliónov eur podporia výstavbu kanalizačnej siete, čistiarní odpadových vôd a vodovodov. Zároveň, z národných zdrojov Environmentálny fond zverejnil Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2024 v oblasti Ochrana a využívanie vôd s termínom na podanie žiadostí do 11. decembra 2023.

Z Programu Slovensko je na vodárenskú infraštruktúru alokovaných 160 miliónov eur, pritom viac ako 73 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a ďalších vyše 85 miliónov eur tvoria prostriedky z Kohézneho fondu. V prípade prvej výzvy, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, bude viac ako 66 miliónov eur vyčlenených pre projekty mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Takmer 85 miliónov eur z Kohézneho fondu je vyčlenených na projekty v rámci celého Slovenska.

Prostriedky z dvojice výziev Programu Slovensko bude možné čerpať na budovanie stokovej siete a čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov (EO), čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, v prípade, ak je už vybudovaná stoková sieť na 80 % celej predmetnej aglomerácie. Eurofondy možno využiť aj na projekty decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami v aglomeráciách nad 2 000 EO a výstavbu či rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO. Výstavba a rozšírenie verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2000 EO bude podmienené existenciou alebo súbežnou výstavbou infraštruktúry na nakladanie s komunálnymi odpadovými vodami.

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko majú formu otvorených výziev. Ich uzatvorenie tak nebude dané vopred stanoveným dátumom, ale predložením dostatočného objemu žiadostí na celú alokáciu výziev. Úplné znenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu Slovensko je dostupné na webovom sídle www.itms2014.sk,  a www.eurofondy.gov.sk a taktiež na stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky www.minzp.sk. Výzvy zamerané na výstavbu stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémov nakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov s kódom PSK-MZP-001-2023-DV-EFRR sú zverejnené na linku tu:  https://public.itms2014.sk/vyzva?id=0b65a08d-5663-4b95-9e0d-6dd4ebaa5491  a s kódom PSK-MZP-002-2023-DV-KF je na linku tu: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=bdba879e-7ae5-4b2c-91d6-d003495d8438 .

Ďalšou možnosťou pre obce je zapojenie sa do Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024 (Oblasť: Ochrana a využívanie vôd) a súvisiacej Výzvy č. B-1/2024, ktorú otvoril Environmentálny fond. Podávanie žiadostí je pre špecifikáciu otvorené do 11. decembra 2023, pričom oprávnené obdobie za účelom tejto špecifikácie je od 1. januára 2024 do 30. novembra 2027. Výzva je otvorená do 13. novembra 2023. Obce a združenia obcí môžu žiadať dotácie v oblastiach verejných vodovodov, verejných kanalizáciách, kanalizácii a vodovodu v 1 ryhe, či v oblasti vodozádržných opatreniach v krajine.

Kompletnú Špecifikáciu činností podpory formou dotácie na rok 2024 v oblasti ochrany a využívania vôd (B) nájdete na webovej stránke Environmentálneho fondu https://envirofond.sk/wp-content/uploads/2023/10/Specifikacia-cinnosti-podpory-formou-dotacie-na-rok-2024.pdf