Architektonická súťaž – Ekovýchovné centrum Správy Národného parku Veľká Fatra v Turčianskych Tepliciach

Správa Národného parku Veľká Fatra vyhlasuje dvojetapovú projektovú súťaž na Ekovýchovné centrum Národného parku Veľká Fatra, ktoré vznikne v budove bývalého Lesného závodu v Turčianskych Tepliciach. Centrum bude poskytovať priestory pre envirovýchovu verejnosti a administratívne priestory pre pracovníkov envirovýchovy a NP Veľká Fatra.

Kúpeľné mesto Turčianske Teplice leží v blízkosti NP Veľká Fatra a tvorí významný vstup do tohto chráneného územia. V regióne však chýba ekocentrum a návštevnícke centrum. Objekt bývalého Lesného závodu priamo susedí so SOŠ pedagogickou a základnou školou s materskou školou, čo predstavuje dôležitý potenciál pre využitie tejto bývalej administratívnej budovy aj na lokálnej úrovni pre miestnych obyvateľov a žiakov základných a stredných škôl a miestnych obyvateľov.


Ekovýchovné centrum má:

 • poskytnúť návštevníkom informácie o ochrane vzácnych území cez modernú expozíciu NP Veľká Fatra
 • umožniť multifunkčné využitie priestorov pre rôzne typy aktivít envirovýchovy či konferencií
 • ponúknuť návštevníkom národného parku a širšej verejnosti informačný bod s možnosťou predaja suvenírov, propagačných produktov a občerstvenia
 • vytvoriť funkčné zázemie pre pracovníkov národného parku a hostí vybudovaním kancelárií a ubytovacích kapacít
 • vytvoriť ubytovacie kapacity v rámci envirovýchovy, primárne pre školské skupiny
 • zabezpečiť služby a obsluhu aj znevýhodneným návštevníkom prostredníctvom inkluzívneho dizajnu
 • ponúknuť priestor a zázemie pre zásahový tím pre medveďa hnedého (pracovisko západ)
 • poskytnúť priestory pre ošetrovanie a dočasné ubytovanie zranených zvierat
 • byť príkladom areálu navrhnutého v súlade s najnovšími ekologickými a environmentálnymi aspektmi navrhovania

V prvej etape účastníci predložia zloženie riešiteľského tímu a portfólio 3 referenčných projektov (realizácie, projekty alebo štúdie) s minimálne 1 projektom zameraným na rekonštrukciu budovy. Vyhlasovateľ vyzve na účasť v druhej etape účastníkov, ktorí sa v prvej etape umiestnili na 1. až 3. mieste v poradí zostavenom porotou. Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.


Vyhlasovateľ:
Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Adam Lukačovič, +421 908 663 748, info@archisutaze.sk

Formát súťaže:
Užšia – neanonymná, projektová dvojetapová architektonická súťaž návrhov.


Okruh účastníkov:
Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon regulovaného povolania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve stavebného inžiniera, pre možnosť komplexného riešenia návrhu.


Termíny:

 • Lehota vyhlásenia súťaže: 05.05.2023
 • Lehota na predkladanie návrhov 22.05.2023 do 15:00
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 1.etapy účastníkom 26.05.2023
 • Lehota na predkladanie návrhu do 2.etapy 14.07.2023 do 15:00
 • Predpokladaná lehota oznámenia výsledku 2.etapy účastníkom 21.07.2023
 • Predpokladaná lehota zverejnenia výsledkov a súťažných návrhov 24.07.2023

Vyhlasovateľ umožňuje účastníkom absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, ktorého exteriérová časť je voľne prístupná. V prípade záujmu o obhliadku uzavretej časti objektov správy bývalého Lesného závodu, si účastníci dohodnú konkrétny čas obhliadky najneskôr týždeň pred lehotou na predkladanie súťažných návrhov v 2. etape u kontaktnej osoby: Radovan Reťkovský, e-mail: radovan.retkovsky@npvf.sk, telefonický kontakt: +421 903 298 206.


Porota:
Riadni členovia poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Michal Bogár, PhD. – autorizovaný architekt SKA
 • Ing. arch., Ing. Ema Ruhigová, PhD. – autorizovaná architektka SKA
 • Ing. arch. Ondrej Marko – autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. Eduard Apfel – riaditeľ správy NPVF
 • Ing. Mária Apfelová – vedúca oddelenia ochrany prírody a krajiny NPVF

Náhradníci poroty
Nezávislí na vyhlasovateľovi:

 • Ing. arch. Matej Honč – autorizovaný architekt SKA

Závislí na vyhlasovateľovi:

 • Mgr. Peter Vantara – krajinár NPVF

Ceny:
Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom druhej etapy cenu za návrh vo výške: 7 000 € bez DPH


Kontaktný bod:
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo českom jazyku výhradne prostredníctvom Informačného systému EVO. Odkaz na profil zákazky:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/467419


Dokumenty na stiahnutie:


Fotografie: