Zamestnanci Správy NPVF so sídlom v Martine spolupracovali na napĺňaní hlavného cieľa projektu “Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku” (ďalej len „projekt Veľké šelmy 2“), zachovať priaznivý stav medveďa hnedého a vlka dravého v alpskom bioregióne a zároveň dosiahnuť priaznivý stav u vlka dravého v panónskom bioregióne a rysa ostrovida na celom Slovensku prostredníctvom realizácie aktivít zo schválených programov starostlivosti. Uvedené ciele sú v súlade s aktualizovanou národnou stratégiou ochrany biodiverzity do roku 2020, najmä jej cieľom A.1: Zhoršovanie stavu všetkých druhov a biotopov a dosiahnuť výrazné a merateľné zlepšenie ich stravu.

Činnosť zamestnancov Správy NPVF sa zameriava aj na mapovanie veľkých šeliem (Ursus arctos, Lynx lynx, Canis lupus). Mapovanie výskytu prebiehalo na základe zisťovania pobytových znakov typických pre jednotlivé druhy a  umiestňovania fotopascí . Monitoring je realizovaný z dôvodu priebežného zisťovania, zberu a vyhodnocovania údajov o populáciách veľkých šeliem.

Počas roka Správa NPVF aktívne spolupracovala s orgánmi štátnej správy, chovateľmi hospodárskych zvierat, chovateľmi rýb,  poľovníkmi a so zásahovým tímom pri riešení škodových udalostí spôsobených určenými živočíchmi a nimi spôsobených škôd. V Rámci šetrenia škôd okrem určenia pôvodcu škody Správa NPVF hodnotí tiež vykonané preventívne opatrenia. Šetrené škodové udalosti sú evidované v centrálnom systéme škodových udalostí spolu s fotodokumentáciou a dokumentáciou. Počet škôd spôsobených veľkými šelmami šetrených v územnej kompetencii Správy NP VF za rok 2023 bolo 63 (podľa databázy ŠOP SR). Pri každom šetrení sa navrhujú spolu s poškodenými preventívne opatrenia na zabezpečenie hospodárskych zvierat, včelstiev, a iné).

 

Zábery z fotopascí na území Národného parku Veľká Fatra: