V rámci iniciatívy MŽP SR  „Čisté Slovensko“, organizuje Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine v spolupráci s obcou Dolný Harmanec,  Mestskými lesmi Banská BystricaDobrovoľným hasičským zborom Dolný Harmanec čistenie NPR Harmanecká tisina.

Týmto pozývame dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, študentov, seniorov, ktorí budú mať v uvedenom termíne čas a ktorým nie je územie, v ktorom žijú a ochrana prírody ľahostajná, aby pomohli svojou účasťou prispieť k zdravšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu.

 

Vrecia na odpad a rukavice budú účastníkom čistenia poskytnuté na miestach zrazu, pre deti bude nachystaná sladkosť. Odporúčame vhodné oblečenie a obuv, nakoľko sa účastníci budú pohybovať vo voľnom teréne v okrajovej časti NPR Harmanecká tisina.

Kontaktná osoba:

Ing. Juraj Žiak

pracovník environmentálnej výchovy

NP Veľká Fatra, Martin

Tel: 0911 390 145

 

NPR Harmanecká tisina

Národná prírodná rezervácia Harmanecká tisina bola vyhlásená v roku 1949, má rozlohu 20,4 hektárov. Je súčasťou Národného parku Veľká Fatra. Nachádzajú sa v nej lesné spoločenstvá jedľovo – bukového lesa s výskytom treťohorného reliktu tisu obyčajného (Tacsus  baccata). Ide o jeho najväčší prirodzený výskyt v Európe. Dodnes tu rastie cca 1500 exemplárov, z ktorých najstaršie majú okolo  500 – 600 rokov. Tis obyčajný tu rastie v bučinách s prímesou smreka, jedle a javora. Predmetom ochrany je preto najmä tis obyčajný, ale aj krasové formy georeliéfu. Nakoľko táto NPR hraničí s cestou  1/14 ŠTUREC, ktorá je hlavným ťahom z Turca na Banskú Bystricu, dostáva sa do je okrajových častí veľa nežiadúceho komunálneho odpadu. Odpad tu zanechávajú motoristi a to predovšetkým v častiach, kde sa nachádzajú odpočívadlá.