Správa Národného parku Veľká Fatra hľadá nasledovné pracovné pozície: mzdový účtovník, ekonóm.

Správa Národného parku Veľká Fatra hľadá nasledovné pracovné pozície: mzdový účtovník, ekonóm.

Správa Národného parku Veľká Fatra hľadá nové nasledovné pracovné pozície: mzdový účtovník, ekonóm.

Aktuálny nástup k 1.2.2022 Bližšie informácie na tel. 0903 298 201, Mgr. Peter Vantara riaditeľ Správy NPVF

Pracovné činnosti – mzdový účtovník

Platová trieda 5, prípadne 8 pri kombinácii mzdový účtovník/personalista (tam je potrebné VŠ vzdelanie)

Kvalifikačné predpoklady – úplné stredoškolské vzdelanie

Základný plat 5.PT/1.PS: 692,00 EUR, osobný príplatok je možné priznať až do výšky 830,50 EUR, základný plat závisí od dosiahnutej praxe (zaradenie do platového stupňa)

 1. Komplexné zabezpečenie a spracovanie mzdových podkladov zamestnancov vrátane výpočtu miezd.
 2. Spracovanie a evidencia nárokov zamestnancov na dovolenku, neplatené voľno, práceneschopnosť, OČR, materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, vrátane nahlasovania zmien do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní.
 3. Spracovanie, evidencia a archivácia evidenčných listov dôchodkového poistenia pre Sociálnu poisťovňu.
 4. Spracovanie, evidencia a archivácia daňových bonusov zamestnancov uplatňujúcich si daňový bonus.
 5. Vyhotovovanie potvrdení zamestnávateľa o platových pomeroch zamestnanca pre potreby exekučných konaní, súdnych konaní, bánk a iných inštitúcií.
 6. Vyhotovovanie potvrdení o zamestnaní pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca.
 7. Spracovanie a evidencia vyhlásení na nezdaniteľnú časť základu dane pre zamestnanca vrátane spracovania ročného zúčtovania dane, potvrdenia o zdaniteľnej mzde a pod.
 8. Spracovanie a zasielanie mesačných a ročných prehľadov o daní Finančnej správe SR.
 9. Spracovanie a zasielanie mesačných výkazov za organizáciu do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. 
 10. Spracovanie, evidencia III. pilieru zamestnancov pre DDS a SDS.
 11. Spracovanie výkazov a hlásení pre zriaďovateľa (MŽP SR), Štatistický úrad, Treximu a iných inštitúcií na základe požiadaviek zamestnávateľa.
 12. Zabezpečenie aktualizácie údajov v softvérovom mzdovom programe zamestnávateľa v súvislosti s prechodom do nového roka.
 13. Zabezpečenie evidencie a archivácie mzdových listov zamestnancov.
 14. Zabezpečenie spracovania a evidencie spätných opráv pre spätne priznaný dôchodok zamestnancov vrátane s tým súvisiaceho spracovania žiadostí o vrátenie poistného pre Sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne.
 15. Poskytovanie súčinnosti pri projektovej evidencii.
 16. Spracovanie podkladov pre vykonanie mzdovej inventúry podľa potreby zamestnávateľa a pokynov nadriadeného.
 17. Zabezpečovanie vyplatenie finančného príspevku na stravovanie a zrážky za stravné lístky podľa poskytnutých podkladov.
 18. Vypracovávanie dohôd o nadčasoch, sledovanie dodržiavania zákonom stanovenej hranice nadčasových hodín.
 19. Evidencia nadčasov, kontrola podkladov k vyplácaniu nadčasových hodín a ich následné preplatenie.
 20. Evidencia pohotovostí, kontrola podkladov k preplácaniu pohotovostí a ich následné preplatenie.
 21. Sťahovanie potvrdení o návšteve školy z prokuratúry cez portál oversi.gov.sk napr. pri dohode o brigádnickej práci študentov, pri vyplácaní daňových bonusov.
 22. Zabezpečenie finančnej kontroly na mzdových dokumentoch.

Pracovné činnosti – Ekonóm:

Platová trieda 8

Kvalifikačné predpoklady – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Základný plat 8.PT/1.PS: 887,00 EUR, osobný príplatok je možné priznať až do výšky 1 064,50 EUR, základný plat závisí od dosiahnutej praxe (zaradenie do platového stupňa)

 • Spracovanie podkladov pri tvorbe PHU (Plán hlavných úloh) – z hľadiska určenia finančného zabezpečenia jednotlivých úloh v nadväznosti na výšku záväzných ukazovateľov rozpočtu na príslušný rok, vypracovanie podkladov pre zriaďovateľa – Prílohy k PHÚ
 • Príprava a nahadzovanie rozpočtu na základe schváleného PHU a kontraktu medzi NP a MŽPSR do Štátnej pokladnice –  modul MUR (Modul úprav rozpočtu)
 • Vypracovanie podkladov pre koncoročné vyhodnotenie PHÚ – analýza skutočného čerpania finančných prostriedkov zúčtovaných v sledovanom období k jednotlivým zákazkám
 • Práca so Štátnou pokladnicou – otváranie, vedenie a rušenie účtov a ku nim náležiacich bankových produktov (bankové karty), ich aktualizácia (napr. podpisové vzory), sledovanie pohybov fin. prostriedkov, realizácia platieb, rozúčtovanie pokladní v ŠP, spracovanie kreditov.
 • Práca s modulmi Štátnej pokladnice MUR-modul úprav rozpočtu, RIS-rozpočtový informačný systém a ZORO – zostavenie rozpočtu, RI – register investícii
 • Zadávanie štatistických údajov za správu NP a ich odosielanie prostredníctvom modulov RIS v Štátnej pokladnici podľa požiadaviek Štatistického úradu
 • Vedenie účtov vo VÚB – sledovanie zostatkov, aktualizácia podpisových vzorov
 • Kontrolovanie pohybov a prevody za platby kartou na bežnom účte vo VUB
 • Vykonávanie  finančnej kontroly všetkých účtovných dokladov v súlade so zákonom o finančnej kontrole
 • Spracovanie podkladov pre rozbory hospodárenia správy NP
 • Vykonávanie kontroly čerpania výdavkov jednotlivých úloh PHÚ
 • Spracovanie štvrťročných tabuliek : Zúčtovanie transferov so štátnym rozpočtom a Prijaté a použité transfery v príspevkových organizáciách
 • Spracovanie štvrťročných a koncoročných účtovných uzávierok, finančných     výkazov FIN1-12, FIN 2-04, FIN3-04, FIN 4-04,  FIN5-04 a súvahy a výkaz ziskov a strát, hlavná kniha….
 •  Nahrávanie finančných výkazov do Štátnej pokladnice a ich kontrola v ŠP
 •  Vypracovanie Poznámok ku koncoročným uzávierkam
 • Vypracovanie Dokladovej inventarizácie účtov – každoročne
 • Odsúhlasovanie vzájomných vzťahov – konsolidácia
 • Konsolidačný balík  – špeciálny modul – komunikácia so subjektami konsolidovaného celku
 • Príprava pohľadávok pre nahodenie do registra pohľadávok
 • Nahadzovanie, sledovanie a vymazávanie pohľadávok do CRP – Centrálny register pohľadávok
 • Poistenie – riešenie poistných udalostí
 • Zaraďovanie a vyraďovanie majetku do poistenia
 • Kontrola správnosti podkladov v podsystéme pre  DPH, zostavovanie, podávanie daňových priznaní a kontrolných výkazov
 • Zostavovanie a podávanie daňových priznaní pre daň z motorových vozidiel, daní z príjmov, daní z nehnuteľnosti, ich úhrady,
 • Evidencia a objednávanie pokutových blokov
 • Archivácia dokladov

Správa majetku:

Platová trieda 8

Kvalifikačné predpoklady – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Základný plat 8.PT/1.PS: 887,00 EUR, osobný príplatok je možné priznať až do výšky 1 064,50 EUR, základný plat závisí od dosiahnutej praxe (zaradenie do platového stupňa)

 • Povinné zverejňovanie zmlúv – identifikácia zmluvy, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s platnou legislatívou, zaevidovanie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a jej zverejnenie v danom formáte  a so všetkými prílohami
 • Povinné evidovanie majetku v Centrálnej evidencie majetku – evidovanie každého nehnuteľného majetku v správe organizácie, majetku v nájme a v prenájme (parcelné číslo, LV, výmera v m2,…)
 • Riešenie škodových udalostí – pokuty, penále, náhrady škôd (uzatváranie a následné zverejňovanie dohôd o náhrade škody, resp. iná forma kompenzácie vzniknutej škody a následne kontrola ich plnenia)
 • Podávanie/ zmena daňových priznaní – dane z nehnuteľnosti, poplatky za komunálny a iný odpad,…
 • Pri kúpe/ predaji/ nájmu/ prenájmu hnuteľného a  nehnuteľného majetku štátu – dodržiavanie legislatívou upravených postupov ( zákon 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, príkaz ministra ŽP) – ponukové konanie, elektronická aukcia, osobitné ponukové konanie, …
 • Pri nakladaní s majetkom štátu – jeho evidencia v Registri ponukových konaní (www.ropk.sk)
 • Správa portálu – Stop byrokracii – www.oversi.gov.sk
 • Výkazy vyplývajúce z legislatívy a termínované úlohy zriaďovateľa, prípadne iných ústredných orgánov štátnej správy, napr. karbónová stopa (spotreba PHM, počet km/rok, energie kWh/rok,…)
 • Správa majetku – majetkárom – karta obstarania (pri investičnom majetku nadstavenie odpisov), zaraďovací protokol, zaradenie majetku do ekonomického informačného systému, označenie majetku, aktualizácia miestneho zoznamu majetku umiestneného v kancelárii na voľne dostupnom mieste v súlade s legislatívou, preraďovanie majetku
 • Správa majetku – majetkárom – vyraďovanie/ preraďovanie majetku – komisia, potvrdenie o likvidácii, vyradenie z ekonomického informačného systému.
 • Správa osobných kariet zamestnancov – zaraďovanie, vyraďovanie, preraďovanie majetku
 • Inventarizácia majetku – menovanie komisie, samotná inventarizácia, spracovanie výstupu s fyzickej aj dokladovej inventarizácie, zápis z inventarizácie, vysporiadanie sa s prípadným mankom/prebytkom
 • Zabezpečenie správy služobných motorových vozidiel – kontrola vyúčtovania PHM a všetkých dokladov súvisiacich s prevádzkou SMV
 • Zabezpečenie činností, spotrebného majetku potrebného na prevádzku organizácie
 • Zabezpečenie finančnej kontroly na všetkých dokladoch v súlade so zákonom o finančnej kontrole