Opatrenia na zlepšenie stavu vybraných živočíšnych druhov obojživelníkov a vtákov na území Národného parku Veľká Fatra

Tlačová správa Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine “Opatrenia na zlepšenie stavu vybraných živočíšnych druhov obojživelníkov a vtákov na území Národného parku Veľká Fatra, Martin, 25. september 2023

 

V rámci aktivít z projektu OPKŽP – Starostlivosť o územie v správe Národného parku Veľká Fatra sa na území Národného parku Veľká Fatra zrealizovali opatrenia na zlepšenie stavu vybraných živočíšnych druhov – obojživelníkov, netopierov, pôtika kapcavého a žltochvosta hôrneho

V Ľubochnianskej doline v časti Čierňavy a  Blatné sa vytvorilo viac ako 20 náhradných nových liahnísk pre obojživelníky. Obojživelníky patria medzi najviac ohrozené stavovce, ktorých početnosť populácii sa v posledných rokoch výrazne znižuje v dôsledku zániku vhodných rozmnožovacích vodných plôch, fragmentácie prostredia, mortality jedincov v čase jarnej migrácie, či šírením nákazlivého nepôvodného hubového ochorenia (chytriodiomykózy). Náhradné liahniská boli vytvorené s cieľom poskytnúť chráneným druhom obojživelníkov možnosti pre rozmnožovanie. Ide najmä o druhy, ktoré sú predmetom ochrany Územia európskeho významu Ve ľká Fatra a Národného parku Veľká Fatra: kunka žltobruchá (Bombina variegata), skokan hnedý (Rana temporaria), mlok karpatský (Triturus montandoni), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra).

Pomocou kráčajúceho bagra sme vytvorili v teréne priehlbiny na zachytávanie vody z malých tokov a zo zrážok. V čase jej dostatku sa vytvoria malé mokrade vhodné na rozmnožovanie obojživelníkov. Takýmto spôsobom boli vytvorené nové miesta pre liahniská v častiach, kde sa prirodzene koncentruje voda a odteká ako menší povrchových tok. Na lokalite Blatné sa vytvorila sústava navzájom prepojených priehlbín odstránením sedimentov a nánosov z priestoru hradeného jazera. Vytvorené nové liahniská pre obojživelníky budú plniť aj retenčnú funkciu, prostredníctvom nich sa v krajine bude zadržiavať väčšie množstvo vody.

Ako kompenzačné opatrenia na podporu prežívania lesných druhov netopierov a druhov vtákov pôtika kapcavého (Aegolius funereus) a žltochvosta hôrneho (Phoenicurus phoenicurus) boli v rámci projektového územia v správe Národného parku Veľká Fatra umiestňované búdky v celkovom počte 150 ks.

V rámci NP Veľká Fatra sa vyskytuje viac ako 18 druhov netopierov, časť z nich využíva ako úkryty dutiny v stromoch alebo miesta pod kôrou. Opatrenie je zamerané na vytvorenie vhodných úkrytov v miestach, kde chceme doplniť ponuku úkrytov pre netopiere a zároveň budú využité v budúcnosti ako miesta, kde môžeme sledovať stav ich populácií. Netopiere sú významnou súčasťou ekosystémov, všetky druhy vyskytujúce sa na našom území sú hmyzožravé a plnia dôležitú regulačnú funkciu. Staršie druhovo rozmanité lesné porasty s dostatkom starých stromov s dutinami predstavujú pre netopiere dôležitý biotop, ktorý využívajú počas vyhľadávania potravy, obdobia rozmnožovania, aj ako vhodné miesto pre oddych. Netopiere sú ohrozené stratou takýchto prirodzených habitatov a znižovaním možností pre úkryt najmä ťažbou starých lesných porastov.

Populácie druhov vtákov pôtika kapcavého aj žltochvosta hôrneho sú ohrozené najmä nedostatkom vhodných habitatov a hniezdnych možností. Oba druhy sú predmetom ochrany Chráneného vtáčieho územia Veľká Fatra a ich výskyt je podmienený prítomnosťou starých lesných porastov s vekom drevín nad 80 rokov s dostatkom existujúcich dutín, keďže patria medzi sekundárne hniezdiče a dutiny si aktívne nevytvárajú. Pri žltochvostovi hôrnom bol zaznamenaný významný pokles početnosti populácii na území Slovenska. Búdky predstavujú hniezdne možnosti pre tieto vtáčie druhy v lesnom prostredí s  možnosťou ich následných kontrol a sledovania úspešnosti hniezdenia. Vo Fínsku vykladanie búdok prispelo k zastaveniu poklesu početnosti populácii pôtika kapcavého a takéto opatrenie sa javí ako významné pre zachovanie priaznivého stavu tohto druhu.

Búdky pre netopiere, žltochvosta hôrneho a pôtika kapcavého sa nachádzajú na viacerých miestach v rámci NP Veľká Fatra – napr. v Gaderskej, Dedošovej, Zelenej, Ľubochnianskej doline, na Starých Horách na parcelách, ktoré po delimitácii spravuje Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine.

 

 

 

Tlačovú správu pripravilo oddelenie ochrany prírody

Správa NP Veľká Fatra so sídlom v Martine

P.O. Hviezdoslava 38

036 01 Martin