Medzinárodný deň lesov – 21. marca

Medzinárodný deň lesov sa každoročne oslavuje 21.marca. Tento deň je venovaný osvete a pripomínaniu významu lesov pre ľudstvo a životné prostredie. Lesy sú dôležité pre zachovanie biodiverzity, reguláciu klímy, ochranu pôdy a vody, ako aj pre poskytovanie dôležitých zdrojov a služieb pre ľudí, ako sú drevo, potraviny, liečivé rastliny, miesta pre rekreáciu a mnoho ďalších. Medzinárodný deň lesov je príležitosťou na zdôraznenie tohto významu a na vyjadrenie podpory ochrane a udržateľnému hospodáreniu s lesmi po celom svete.  

Približne 90 % územia Veľkej Fatry pokrývajú lesy. Mnohé z nich sú cenným dokladom vývoja lesných spoločenstiev karpatského typu s výskytom početných vzácnych a ohrozených druhov. Veľkú Fatru charakterizuje aj veľký koncentrovaný výskyt tisu, ktorý je aj v znaku Národného parku Veľká Fatra. Najmä v extrémnejších polohách, kde lesy neboli výrazne dotknuté lesohospodárskou činnosťou, si zachovávajú prirodzené zastúpenie drevín a prirodzený spôsob obnovy cestou rozpadu pralesovitých formácií. Z lesov najväčšiu rozlohu zaberajú bukové lesy.

 

 

Na území Národného parku Veľká Fatra sa teda nachádzajú aj pralesy. Nájdeme ich na území napr. Rakytov, Skalná Alpa, Kornietová, Krížna atď.  V pralese všetko prebieha v uzavretom integrovanom cykle. Dynamický vývoj drevinových zložiek je vo vývoji pralesa nadradený, ale rozlišujeme v ňom viac vzájomne spojených cyklov. Cyklus kolobehu vody, cyklus výživy sú spojené s cyklom ,zachovania energie a hmoty.  Vyrovnanosť týchto cyklov je príčinou toho, že prales môže trvale existovať aj na veľmi chudobných pôdach. 

Jedným z charakteristických znakov pralesa je prítomnosť veľkého množstva mŕtveho dreva. Presnejšie by sa malo hovoriť o rozkladajúcom sa dreve odumretých stromov a drevnatých rastlín a ich častí. Mnoho lesných živočíchov a viac ako polovica druhov húb rastúcich v lesoch je priamo viazaná na mŕtve drevo v rôznom štádiu rozkladu. 

 

Text: Bc. V. Šimková

Foto: archív S-NPVF