Tak, ako každoročne, tak aj v  týchto dňoch sa pracovníci Správy Národného parku Veľká Fatra venujú praktickým manažmentom mokraďových lokalít. Nadbytočná biomasa vytvorená pozvoľnou sukcesiou je z plôch odstraňovaná, aby sa na lokalite udržali niektoré vzácne druhy rastlín, ktoré neznášajú zatienenie a zarastanie krovinami. V minulosti sa tieto plochy udržiavali v priaznivom stave predovšetkým pasením hospodárskych zvierat. Dnes na mnohých plochách pastva ustúpila a je preto nevyhnuté udržiavať priaznivý stav mokraďových biotopov pred sukcesným zrastaním predovšetkým  kosením, vyžínaním a  v niektorých prípadoch aj špeciálnym mulčovaním.