Jeseň je čas manažmentov aj zoologických lokalít

 

       V Rakytovskej doline pri Harmanci na okraji Národného parku Veľká Fatra v jeho južnej časti sa nachádza podsvahová mokraď, v ktorej sa rozmnožujú 5 druhov obojživelníkov – mlok horský (Triturus alpestris), mlok bodkovaný (Triturus vulgaris), mlok karpatský (Lissotriton montandoni), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), skokan hnedý (Rana temporaria), občas i kunka žltobruchá (Bombina variegata). Okrem nich sa tu vyvíja veľké množstvo hmyzu ako sú vážky, šidlá, chrobáky, pošvatky, podenky a mnohé iné. Ako potravnú lokalitu ju využívajú netopiere, vtáky vrátane bociana čierneho i vydra riečna. V minulosti bola dotovaná vodou z podsvahových výverov a vodou s priesakov Harmaneckého potoka. Potok bol však pri rekonštrukcii potrubia neďalekej malej vodnej elektrárne prehĺbený a spolu so zmenou klímy (dlhé periódy bez zrážok v kombinácii s vysokými teplotami) sa podpísali i pod negatívnou vodnou bilanciou lokality a v čase sucha dopĺňame vodu do lokality z Harmaneckého potoka. Ochranu lokality pred mechanickým poškodením a rušením zas zabezpečuje drevené oplotenie, ktoré vplyvom vlhkosti po 5 rokoch dožívalo a prestávalo plniť svoju funkciu.   Správca územia – Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. – nám sponzorsky poskytli drevo z prebierok, ktoré sme  odkôrnili a použili na opravu oplotenia. Cestou k Rakytovskému vodnému žľabu sa tak môžete zastaviť aj pri tejto nádhernej mokradi plnej života a dozvedieť sa niečo zaujímavé z náučnej tabule umiestnenej priamo pri nej. Zaujímavosťou, s ktorou sa tu stretávame už tretí rok je výsadba nepôvodných lekien bielych, ktorou nás zamestnáva neznáma osoba ich opakovanou výsadbou do mokrade. Aj dnes sme odstránili 5 rastlín, ktoré boli premiestnené do ekovýchovných jazierok pre vybrané školy a do Záchrannej stanice v Zázrivej – neznámemu darcovi v mene obdarovaných ďakujeme a poprosíme nesadiť ďalšie nepôvodné druhy do mokrade J. Všetky práce na oprave oplotenia i vyčistení mokrade od nepôvodných druhov rastlín vykonali pracovníci Správy NP Veľká Fatra – M. Apfelová, M. Gejdoš, M. Macek,  R. Reťkovský, A. Súľovský, J. Žiak.

 

 

Vážka červená (Crocothemis erythraea)

Mlok vrchovský (Triturus alpestris)

 

Text: Ing. Mária Apfelová

Foto: Mária Apfelová, Radovan Reťkovský, Juraj Žiak