Využitie fondov SPP na zalesňovanie

V mesiacoch február a marec  2023 sprostredkovala Správa Národného parku Veľká Fatra financovanie zalesňovania pre neštátne lesnícke subjekty v území Národného parku Veľká Fatra z fondov Slovenského plynárenského priemyslu. Základnou podmienkou bolo obhospodarovať lesné porasty v Národnom parku Veľká Fatra v 3.  stupni ochrany prírody. Prihlásilo sa 8 subjektov, z ktorých 7 spĺňalo podmienky na finančnú pomoc. Dňa 26.6.2023 SPP prostredníctvom svojho zástupcu p. Krajčovičovej, v doprovode zamestnanca Správy Národného parku Veľká Fatra p. Vajdela a zástupcov podporených subjektov skontrolovali v teréne vykonané zalesňovanie. Poverená zástupkyňa Slovenského plynárskeho priemyslu (SPP) vyjadrila spokojnosť s vykonanými prácami a účelne využitými finančnými prostriedkami. O úspechu finančnej podpory a poďakovanie nám napísali aj zástupcovia neštátnych lesníckych subjektov:

 

„Možnosť získania finančnej podpory z fondov SPP na zalesňovanie  jednoznačne zjednodušila a urýchlila náš rozhodovací proces pri plánovaní prioritných prác v našich lesoch. Vďaka tejto podpore sme nemuseli kalkulovať kedy a koľko prostriedkov na obnovu lesa si môžeme v tomto roku dovoliť. S radosťou môžeme konštatovať, že to bola účelná a efektívne vynaložená investícia, za ktorú sme vďační SPP“. predseda PS Urbariát Belá

„Spomínané fondy SPP pri jarnom zalesňovaní Komposesorátu Folkušová  veľmi pomohli. Pretože do tak náročného terénu, akým porast D 240 je, nie je ľahké nájsť kvalitnú pracovnú silu a adekvátne ju zaplatiť“. OLH Komposesorát Folkušová

„Pozemkové spoločenstvo Lesné a pasienkové združenie vlastníkov súkromných  lesov Folkušová  Vám veľmi pekne ďakuje za poskytnutie pomoci jarnej výsadby. Bolo to rýchle, efektívne, účelové. Bolo by dobre keby týmto smerom pomáhalo viacej veľkých firiem. Je to pomoc nie len nám, ale aj prírode“. predseda PS ZVSL Folkušová

 

 

 

Na fotografii p. Krajčovičová za SPP a OLH p. Harmaniak v ťažko zalesniteľnej ploche odkrytej po spracovaní náhodnej ťažby nad Folkušovou v Komposesoráte Folkušová.

Text a foto: M. Vajdel